Diarienummer BTN-0885/2016
Titel Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus med 115 lägenheten.
Startdatum 2016-10-21
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om bygglov Rissne 2016-10-20 Inkommande PUL
Ansökan 2016-10-21 Inkommande PUL
A-ritningar, kontrollplan, tilllägskontroll 2016-10-21 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-10-24 Utgående PUL
Utlåtande om tillgänglighet 2016-11-03 Inkommande PUL
Kontrollplan och tilläggskontroller, 2016-11-01 2016-11-03 Inkommande PUL
Material- och kulörbeskrivning 2016-11-03 Inkommande PUL
Nyckeltal och kalkylunderlag fasader 2016-11-03 Inkommande PUL
Dagvattenlösning, lägenhetsförteckning, nybyggnadskarta, bullerutredning, avgränsning BV/HCP i cykelrum 2016-11-10 Inkommande PUL
Tekniskt samråd, PM - översiktlig miljöteknisk markundersökning, Grönkulla 2016-11-10 Inkommande PUL
Tekniskt samråd, PM - Geotekniskundersökning, marktekniskundersökningsrappor inkl ritningar, Grönkulla 2016-11-10 Inkommande PUL
Komplettering 2016-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Markplaneringsritninar, redovisning av grönytefaktor 2016-11-17 Inkommande PUL
Uppdaterad kontrollplan 2016-11-30 Inkommande PUL
Bullerutredning, brandskyddsbeskrivning, handlingsförteckning, lägenhetsförteckning 2016-12-01 Inkommande PUL
Komplettering, För kännedom, Anmälan om sanering av förorenad mark 2016-12-06 Inkommande PUL
Komplettering, ritningar del 1 2016-12-12 Inkommande PUL
Komplettering, ritningar 2016-12-12 Inkommande PUL
Foton fasad-kulörer 2016-12-19 Inkommande PUL
SV: Grönkulla: Bygglov 2017-01-04 Utgående PUL
Färgsättningsförslag 2017-01-04 Inkommande PUL
Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus med 115 lägenheten. 2017-01-09 Utgående PUL
Uppdaterade ritningar, plan-sektioner, markuppställning, 2017-01-09 Inkommande PUL
Synpunkter, Dagsljussimulering, Bilpoolsavtal, Grönkulla 2017-01-10 Inkommande PUL
Komplettering Bullerutredning och Transportväg 2017-01-11 Inkommande PUL
Komplettering, rev. materialbeskrivning 2017-01-12 Inkommande PUL
Komplettering, ritningar 2017-01-12 Inkommande PUL
Komplettering, handlingsförteckning 2017-01-12 Inkommande PUL
Komplettering, ändrings-PM 2017-01-12 Inkommande PUL
"Grönkulla", BTN-0885/2016 2017-01-13 Utgående PUL
För kännedom - Underrättelse om pågående förrättning: AB16506, avstyckning från Sundbyberg 2:26 2017-01-13 Inkommande PUL
SV: Mönsterskrivaren BTA 2017-01-17 Inkommande PUL
Komplettering Gestaltning 2017-01-17 Inkommande PUL
Färgillustrationer 2017-01-19 Inkommande PUL
Reviderade handlingar, ritningar, illustrationer m m 2017-01-23 Inkommande PUL
Revidering - planritningar, illustration, nyckeltal, ändrings-PM, reviderad handlingsförteckning 2017-01-24 2017-01-24 Inkommande PUL
Reviderade handlingar BTN-0885/2016 2017-01-24 Utgående PUL
SV: Byggnadsarea Grönkulla, BTN-0885/2016 2017-01-26 Utgående PUL
Murar M4 2017-01-31 Utgående PUL
Komplettering - Byggnadsarea Grönkulla 2017-01-31 Inkommande PUL
SV: Byggnadsarea Grönkulla, BTN-0885/2016 2017-02-01 Utgående PUL
Komplettering - utlåtande tillgänglighet, planskisser på vindarna. 2017-02-08 Inkommande PUL
SV: Byggnadsarea Grönkulla, BTN-0885/2016 2017-02-09 Utgående PUL
Reviderad dagsljusrappport 2017-02-20 Inkommande PUL
Reviderade handlingar 2017-02-24, ritningar enligt handlingsförteckning, ändrings-PM5, material- och kulörbeskrivning 2017-02-27 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-03-15 Inkommande PUL
Handling inför tekniskt samråd, solstudie 2017-03-22 Inkommande PUL
Handling inför tekniskt samråd,Rapport dagsljus 2017-03-22 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - K-01-0-0001 Allmänna föreskriftrer 2017-03-22 Inkommande PUL
Kompletterande handlingar: kontrollplan, tillgänglighetsutlåtande, ritningar 2017-03-23 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus med 115 lägenheten. 2017-03-27 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Grönkulla: Brandposter 2017-03-28 Inkommande PUL
Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Startbesked för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus med 115 lägenheten. 2017-04-13 Utgående PUL
Granskning inkommen information - bekräftelse om slutrapport 2017-04-13 Inkommande PUL
Komplettering tekniskt samråd - ritningar parkeringsplatser 2017-03-22 Inkommande PUL
Inför tekniskt samråd - planritningar, situationsplan 2017-03-22 Inkommande PUL
Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Protokoll från arbetsplatsbesök för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus med 115 lägenheten. 2018-02-21 Utgående PUL
Lägeskontroll Grönkulla 2018-10-23 Inkommande PUL
Underlag för interimistiskt slutbesked TRH6 2018-10-31 Inkommande PUL
Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Beslut om interimistiskt slutbesked t.o.m. 2020-11-08 för trapphus 6 bestående av 12 lägenheter (Rissneleden 153) med tillhörande lägenhetsförråd samt en del av garage. 2018-11-08 Utgående PUL
Intyg Lägeskontroll 2018-11-08 Inkommande PUL
Interimistiskt slutbesked trapphus 6 2018-11-08 Inkommande PUL
Ansökan om interimistiskt slutbesked 2019-01-02 Inkommande PUL
Del av SUNDBYBERG 2:26, Rissneleden 113, Grönkulla. Beslut om interimistiskt slutbesked t.o.m. 2021-01-04 för trapphus 5 (Rissneleden 155) bestående av 18 st. lägenheter med tillhörande förråd samt en del av garage. 2019-01-04 Utgående PUL