Diarienummer BTN-0666/2016
Titel INGENJÖREN 1, Forskargränd 1-5 och 6-8, De Fem Elementen, Bygglov för nybyggnad av 5 st punkthus, (Hus 1-5)
Startdatum 2016-08-08
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Nybyggnadskarta 2016-07-18 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-07-18 Inkommande PUL
Ritningar 2016-07-18 Inkommande PUL
Ansökan 2016-07-18 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-08-08 Utgående PUL
P-norm 2016-08-25 Inkommande PUL
Grönytefaktor 2016-08-25 Inkommande PUL
Lägenhetssammanställning 2016-08-25 Inkommande PUL
Kontrollansvarig 2016-08-25 Inkommande PUL
Reviderade fasadritningar Hus 1-3 2016-08-29 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2016-08-29 Inkommande PUL
Kulör- och materialbeskrivning 2016-08-29 Inkommande PUL
Illustrationsritning 2016-08-29 Inkommande PUL
Prel nybyggnadskarta 2016-08-29 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-08-29 Inkommande PUL
Anmälan av KA 2016-09-06 Inkommande PUL
Sammanställning parkeringsbehov 2016-09-06 Inkommande PUL
Brandsläckaren & Ingenjören 2016-09-07 Utgående PUL
Gestaltning Brandsläckaren o Ingenjören 2016-09-13 Utgående PUL
Lägenhetssammanställning 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Skisser (fasader, planer, dagvattenhantering) 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Vy-material-kulörer, cykelplatser/ställ, p-platser, fasadritning, sektionsritning 2016-09-30 Inkommande PUL
VB: VB: Underrättelse om avslutad förrättning; AB161727 2016-10-05 Inkommande PUL
Planritningar hus 1-3 2016-10-24 Inkommande PUL
Sektionsritningar, fasadritningar Hus 1-3 2016-10-24 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-10-24 Inkommande PUL
Preliminär nybyggnadskarta 2016-10-24 Inkommande PUL
PM2, handlingsförteckning reviderad 161021 2016-10-24 Inkommande PUL
Utvändig kulör- och materialbeskrivning reviderad 161021 2016-10-24 Inkommande PUL
Illustrationsritning 2016-10-24 Inkommande PUL
Ändrings PM nr 1, 2016-10-21 2016-10-24 Inkommande PUL
Lägenhetssammanställning 2016-10-24 Inkommande PUL
Typritning cykelställ 2016-10-24 Inkommande PUL
Ritningar enligt handlingsförteckning 161021 2016-10-25 Inkommande PUL
Grönytefaktor 2016-10-27 Inkommande PUL
Ansökan 2016-07-18 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-07-19 Inkommande PUL
Nybyggnadskarta 2016-07-18 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelsebrev 2016-08-08 Inkommande PUL
P-norm 2016-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Grönytefaktor 2016-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Lägenhetssammanställning 2016-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Kontrollansvarig 2016-08-25 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2016-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Kulör- och materialbeskrivning 2016-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Illustrationsritning 2016-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Reviderade fasadritningar, hus 4,5 2016-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Prel nybyggnadskarta 2016-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Situationsplan 2016-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Anmälan av KA 2016-09-06 Inkommande PUL
Sammanställning parkeringsbehov 2016-09-06 Inkommande Visa dokumentet
Brandsläckaren & Ingenjören 2016-11-17 Utgående PUL
Gestaltning Brandsläckaren o Ingenjören 2016-09-13 Utgående PUL
Kopia på ansökan om fastighetsreglering 2016-09-23 Inkommande PUL
Lägenhetssammanställning 2016-09-23 Inkommande PUL
Skisser (fasader, planer, dagvattenhantering) 2016-09-23 Inkommande PUL
Vy-material-kulörer, cykelplatser/ställ, p-platser, fasadritning, sektionsritning 2016-09-30 Inkommande PUL
för kännedom Underrättelse om avslutad förrättning; AB161727 2016-10-05 Inkommande PUL
Planritningar, hus 4 och 5 2016-10-24 Inkommande PUL
Sektionsritningar, fasadritningar, hus 4 och 5 2016-10-24 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-10-24 Inkommande PUL
Preliminär nybyggnadskarta 2016-10-24 Inkommande PUL
PM 2, handlingsförteckning reviderad 2016-10-21 2016-10-24 Inkommande PUL
Utvändig kulör- och materialbeskrivning, reviderad 161021 2016-10-24 Inkommande PUL
illustration 2016-10-24 Inkommande PUL
Ändrings PM nr 1 161021 2016-10-24 Inkommande PUL
Lägenhetssammanställning 2016-10-24 Inkommande PUL
Typritning cykelställ 2016-10-24 Inkommande PUL
Detaljritning, balkongräcke/fönster, fasadelement, skärmtak 2016-10-24 Inkommande PUL
Ritningar enligt handlingsförteckning 2016-10-25 Inkommande PUL
Grönytefaktor 2016-10-27 Inkommande PUL
Ritningar 2016-07-18 Inkommande PUL
Ingenjören & Brandsläckaren 2016-10-03 Utgående PUL
Parkeringsbehovssammanställning 2017-01-25 Inkommande PUL
Komplettering brandskyddsdokumentation 2017-02-17 Inkommande PUL
Ritningar 2017-02-17 Inkommande PUL
Illustrationer 2017-02-17 Inkommande PUL
Bilaga 1, BYGGLOV 2017-02-17 Inkommande PUL
GRÖNYTEFAKTOR 2017-02-17 Inkommande PUL
Handligsförteckningar 2017-02-17 Inkommande PUL
Lägenhetsförteckning 2017-02-17 Inkommande PUL
Nybyggnadskarta 2017-02-17 Inkommande PUL
Utlåtande om tillgänglighet 2017-02-17 Inkommande PUL
Nyckeltal och lägenhetssammanställning 2017-02-17 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-02-17 Inkommande PUL
Utvändig kulör- och materialbeskrivning 2017-02-17 Inkommande PUL
INGENJÖREN 1, Forskargränd 1-5 och 6-8. Bygglov för nybyggnad av 5 st punkthus, (Hus 1-5) 2017-02-20 Utgående PUL
Reviderad, handlingsförteckning 2017-02-21 Inkommande PUL
Reviderad lägenhetsförteckning 2017-02-22 Inkommande PUL
Bilpoolsavtal 2017-02-24 Inkommande PUL
Förslag till kontrollplan 170224 2017-02-28 Inkommande PUL
Reviderade ritningar/handlingar enligt handlingsförteckning 2017-03-02 2017-03-03 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - INGENJÖREN 1, Forskargränd 1-5 och 6-8. Bygglov för nybyggnad av 5 st punkthus, (Hus 1-5) 2017-03-27 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-05-10 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-05-18 Inkommande PUL
Intyg solljus 2017-05-19 Inkommande PUL
Dagvattenhantering 2017-05-23 Inkommande PUL
Komplettering - brandskyddsbeskrivning 2017-05-31 Inkommande PUL
INGENJÖREN 1, Forskargränd 1-5 och 6-8, De Fem Elementen, Protokoll från tekniskt samråd för uppförande av 5 st. punkthus. 2017-06-12 Utgående PUL
Miljöteknisk undersökning 2017-06-16 Inkommande PUL
VA-ritningar 2017-06-21 Inkommande PUL
INGENJÖREN 1, Forskargränd 1-5 och 6-8, De Fem Elementen. Beslut om startbesked för nybyggnad av 5 st punkthus, (Hus 1-5) 2017-06-27 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - miljöteknisk markundersökning 2017-06-08 2017-06-26 Inkommande PUL