Diarienummer BTN-0647/2015
Titel KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov för nybyggnad av garage. SMN-1044/2013
Startdatum 2013-06-12
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-31
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2013-06-12 Inkommande PUL
Fasad, plan, sektion 2013-06-12 Inkommande PUL
Situationsplan 2013-06-12 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2013-06-17 Utgående PUL
Kontrollplan 2013-06-25 Inkommande PUL
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov för nybyggnad av garage 2013-06-27 Utgående PUL
Kungörelse av beslut 2013-06-28 Utgående PUL
Revidering plan-fasad-sektionsritning, kontrollplan 2017-03-15 Inkommande PUL
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Begäran om ansökan gällande bygglov för nybyggnad av garage. 2017-06-01 Utgående PUL
bygglovsfrågor om garage 2017-07-07 Inkommande PUL
SV: bygglovsfrågor om garage 2017-07-12 Utgående PUL
Brev 2017-07-25 Inkommande PUL
Bygglovsansökan 2017-07-25 Inkommande PUL
Ritning 2017-07-25 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-07-25 Inkommande PUL
Byggbeskrivning 2017-07-25 Inkommande PUL
Energiberäkning 2017-07-25 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-07-25 Inkommande PUL
begäran om komplettering 2017-08-11 Utgående PUL
Lägeskontroll 2017-08-16 Inkommande PUL
SV: Krusbäret 9 , BTN-0647/2015 2017-08-17 Utgående PUL
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov för fasadändring i efterhand, remiss sakägare 2017-08-17 Utgående PUL
rev Kontrollplan 2017-08-22 Inkommande PUL
Inga synpunkter 2017-08-28 Inkommande PUL
Följebrev, Kontrollplan 2017-08-29 Inkommande PUL
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov i efterhand för fasadändring av garage samt byggsanktionsavgift. SMN-1044/2013 2017-09-07 Utgående PUL
Lägeskontrollen tillsammans med prickmarken från nybyggnadskartan 2017-09-08 Inkommande PUL
kommunicering om skrivelse 2017-09-14 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov i efterhand för fasadändring av garage samt byggsanktionsavgift. SMN-1044/2013 2017-10-26 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-10-26 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-10-27 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-11-01 Inkommande PUL
Slutanmälan - Intyg om överensstämmelse, signerad kontrollplan 2018-01-04 Inkommande PUL
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Beslut om slutbesked. Bygglov för nybyggnad av garage. (SMN-1044/2013) 2018-01-10 Utgående PUL