Diarienummer BTN-0510/2016
Titel FREDEN STÖRRE 12, Gesällvägen 1/Östra Madenvägen 5, Umami. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D
Startdatum 2016-05-27
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-05-27 Inkommande PUL
Ritningar 2016-05-27 Inkommande PUL
Akustik 2016-05-27 Inkommande PUL
Brand 2016-05-27 Inkommande PUL
Energi 2016-05-27 Inkommande PUL
Geoteknik 2016-05-27 Inkommande PUL
Tillgänglighet 2016-05-27 Inkommande PUL
Utvändig kulör och materialbeskrivning 2016-05-27 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-05-31 Utgående PUL
Synpunkter angående bygglovsansökan Freden Större 11 2016-07-12 Utgående PUL
SV: remiss byggnad över 20 meter 2016-08-22 Utgående PUL
VB: Synpunkter angående bygglovsansökan Freden Större 11 2016-08-26 Inkommande PUL
Sammanställning inför överlämning 2016-08-26 Utgående PUL
Yttrande Trafikverket Btn 0510/2016 2016-08-29 Inkommande PUL
SV: fastighetsbeteckningar 2016-08-30 Inkommande PUL
Handlingar till tekniskt samråd 2016-11-14 Inkommande PUL
Dagsljusberäkning för etapp 1 2016-11-21 Inkommande PUL
Utlåtande - Angående angöring för avfallshämtning Freden Större 2017-01-24 Inkommande PUL
SV: UMAMI 170215, Återkoppling till gårdagens möte 2017-02-28 Utgående PUL
Räddningstjänstens insatsmöjligheter 2017-02-27 Inkommande PUL
SV: UMAMI 170215, Återkoppling till gårdagens möte 2017-03-01 Inkommande PUL
Bygglovshandlingar - handlingsförteckning, plan-fasad-sektion, beskrivning, sammanställningar, solstudie, nybyggandskarta, akustik, brandskyddsbeskrivning, dagsljusberäkning, energiberäkning, tillgänglighet, dagvattenutredning 2017-05-19 Inkommande PUL
FREDEN STÖRRE 12, Gesällvägen 1/Östra Madenvägen 5, Umami. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D 2017-05-23 Utgående PUL
Hus D, btn-0510/2016 2017-05-30 Utgående PUL
Komplettering 2017-06-06 2017-06-07 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - FREDEN STÖRRE 12, Gesällvägen 1/Östra Madenvägen 5, Umami. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D 2017-06-22 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-06-26 Utgående PUL
Handlingar inför startbesked 2017-08-30 Inkommande PUL
FREDEN STÖRRE 12, Gesällvägen 1/Östra Madenvägen 5, Umami. Protokoll från tekniskt samråd för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D 2017-09-06 Utgående PUL
Dagvattenutredning PM, planritning gångväg, kontrollplan, utlåtande brand 2017-09-15 Inkommande PUL
Brandskyddsbeskrivning 2017-09-27 Inkommande PUL
Kompletteringar för Startbesked 2017-10-09 Inkommande PUL
Protokoll PBL-möte nr 3, Umami park etapp 1 hus D 2017-10-27 Inkommande PUL
Svar om dagvattenhantering inom Freden Större 2017-10-30 Inkommande PUL
FREDEN STÖRRE 12, Gesällvägen 1/Östra Madenvägen 5, Umami. Delegationsbeslut om startbesked för grundläggning för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D 2017-12-11 Utgående PUL
För kännedom - Umami: Insatsstrategi, körvägar och brandposter 2018-03-17 Inkommande PUL
Kompletterande handlingar och ritningar 2018-09-27 Inkommande PUL