Diarienummer BTN-0457/2017
Titel EKEN 4, Landsvägen 66. Bygglov för ändrad användning från kontor till skola
Startdatum 2017-05-29
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-05-26 Inkommande PUL
Ritningsförteckning, projektbeskrivning, kontrollplan, grönytefaktor, utlåtande tillgänglighet, brandskyddsbeskrivnign, ljud, avtal idrottsundervisning 2017-05-26 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-05-29 Utgående PUL
Begärt in handlingarna digitalt 2017-05-29 Utgående PUL
EKEN 4, Landsvägen 66. Bygglov för ändrad användning från kontor till skola 2017-05-29 Utgående PUL
Sökande begär återkoppling Eken 4 skolverksamhet 2017-05-29 Inkommande PUL
Miljöenheten vill medverka vid tekniskt samråd 2017-05-29 Inkommande PUL
begäran om komplettering 2017-05-30 Utgående PUL
svar på kompletteringsbegäran 2017-05-31 Utgående PUL
Komplettering - fasader, dagsljusberäkning, grönytefaktor, situationsplan, utlåtande skyddsrum, antikvariskt utlåtande 2017-06-01 Inkommande PUL
Plan- och sektionsritningar 2017-06-07 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - EKEN 4, Landsvägen 66. Bygglov för ändrad användning från kontor till skola 2017-06-22 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
SV: Kv Eken - Handlingar inför tekniskt samråd 2017-07-05 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - Fuktsäkerbetsbeskrivning 2017-07-07 Inkommande PUL
Komplettering - Handlingar inför tekniskt samråd, energiberäkning, konstruktionsritningar, luftritningar 2017-08-25 Inkommande PUL
EKEN 4, Landsvägen 66. Protokoll från tekniskt samråd för ändrad användning från kontor till skola. 2017-08-28 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - arbetsgivarintyg 2017-08-28 Inkommande PUL
Brandskyddsbeskrivning 2017-08-29 Inkommande PUL
EKEN 4, Landsvägen 66. Startbesked för ändrad användning från kontor till skola. 2017-09-01 Utgående PUL
SV: BTN-0457-2017-14 Eken 4, skolverksamhet 2017-09-05 Utgående PUL
Yttrande från SSBF gällande brandskydd 2017-09-12 Inkommande PUL
SSBFs yttrande vidarebefordrat till byggherrens organisation. 2017-09-12 Utgående PUL
Kommentarer från byggherrens organisation gällande yttrande från SSBF. 2017-09-14 Inkommande PUL
Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-10-25. EKEN 4, Landsvägen 66. Bygglov för ändrad användning från kontor till skola. 2017-10-25 Utgående PUL
EKEN 4, kontrollplan 2017-10-25 Utgående PUL
SV: EKEN 4, kontrollplan gällande utv.marksanering 2017-10-26 Inkommande PUL