Diarienummer ÄN-0160/2017
Titel Yttrande över remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Startdatum 2017-08-25
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-18
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument