Rådgivande grupper

Staden samverkar med ideell sektor och andra aktörer i formaliserade råd för att gemensamt utveckla vår stad. Råden är knutna till kommunstyrelsen.

I stadens diarium kan du läsa reglementen och protokoll för de olika sammanslutningarna och se när de har sammanträden. Rådet för funktionshindersfrågor och pensionärsrådet är referens- och samrådsorgan mellan staden och de berörda organisationerna.

Senast uppdaterad 19 december 2016