Upphandling

Alla upphandlingar genomförs av stadens upphandlingsenhet och sker enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Staden ska alltid förhålla sig objektiv och neutral och hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet samt proportionalitet.

Upphandlingsenheten är en central funktion som sköter både stora och små upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Staden har en upphandlingspolicy samt en upphandlingsprocess med tillämpningshänvisningar för all upphandling i staden och strävar efter att samordna upphandlingar i syfte att få bättre ekonomiska villkor och andra samordningsfördelar.

Rättsliga principer

För all offentlig upphandling gäller grundläggande EU-rättsliga principer:

  • Likabehandling: samtliga leverantörer ska få samma information samtidigt.
  • Icke-diskriminering: det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer.
  • Transparens: upphandlingen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Det ska vara samma förutsättningar, offentlig annonsering, tydliga skall-krav, tydligt angiven utvärderingsmetod.
  • Proportionalitet: ställda krav måste ha naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Ömsesidigt erkännande: intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.
Senast uppdaterad 12 september 2017