Så beräknas avgiften

Det händer att företagare undrar varför de måste betala för att kommunen kontrollerar verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, vad avgiften grundar sig på och vad man får för pengarna. Vi ska här förklara hur det hänger ihop.

Kontrollerna, eller tillsynen som det kallas, är kommunen skyldig att utföra enligt lagen. Det gäller tillsyn över verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa, till exempel industrier, solarier och restauranger.

Enligt svenska och europeiska regler ska avgifterna (taxan) inte belasta kommunens skattebetalare, utan verksamheten själv ska bära kostnaderna.

Detta ingår i tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften ska bekosta kommunens alla kostnader som rör tillsynen. Förutom själva inspektionen på plats omfattar avgiften även kostnader för personal, lokaler, IT-hjälpmedel, material, fordon, försäkringar och administration som rör tillsynen.

Taxa för tillsyn och kontroll

Kommunfullmäktige i Sundbyberg har beslutat om en taxa för miljöbalkstillsyn¹ och en taxa för livsmedelskontroll². Taxorna består av en fast årlig avgift och en timavgift. Miljöbalkstaxan är utformad utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting och taxan för livsmedelskontroll är utformad utifrån anvisningar från Livsmedelsverket.

Verksamhetens risker påverkar tillsynstiden

Hur många tillsynstimmar en verksamhet ska betala för grundar sig på hur stora miljö- och hälsorisker som är förenade med verksamheten. Ju större riskerna bedöms vara, desto mer tillsyn ska verksamheten ha och betala för. I tillsynstiden ingår förutom besök i verksamheten även för- och efterarbete som inspektören utför.

Årlig tillsynsavgift

Många verksamheter har en årlig tillsynsavgift. Den årliga avgiften baseras på en timavgift multiplicerat med ett visst antal timmar. Den årliga tillsynsavgiften betalas varje år i förskott, även de år verksamheten inte inspekteras. Det beror på att det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför anpassas avgifterna så att de istället blir jämnt fördelade under några år.

Timavgift

Vissa verksamhetstyper betalar en timavgift för den tillsynstid som läggs ner istället för en årlig tillsynsavgift. Ett företag kan också debiteras en avgift för extra tillsynstimmar om det tar längre tid att utföra tillsynen, till exempel vid stora brister i verksamheten.

Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 070 kronor.
Timavgiften för miljöbalkstillsyn är för närvarande 1 050 kronor.

¹ Verksamheter som omfattas av miljöbalkstillsynen kan delas in i två områden: miljöfarliga verksamheter som exempelvis bensinstationer, mekaniska verkstäder och tandläkare samt hälsoskyddsverksamheter som förskolor, skolor, vårdboenden, tatuerare och fotvårdare.

² Alla verksamheter som hanterar livsmedel omfattas av livsmedelskontrollen. Exempel på verksamheter är restauranger, livsmedelsbutiker, korvkiosker, caféer, förskolor och äldreboenden.

Senast uppdaterad 5 januari 2018