Livsmedelsverksamhet

Den här sidan är till för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som endast tillfälligt ska sälja livsmedel berörs av informationen.

Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller att drickas, utom läkemedel. Även konfektyr- och tobaksvaror är livsmedel. Sundbyberg är en av Sveriges mest restaurangtäta kommuner; här finns cirka 300 livsmedelsverksamheter.

Anmäl din verksamhet till kommunen

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet i en livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta till staden. Det gäller:

 • Restaurang
 • Café
 • Försäljning av färdigförpackade livsmedel
 • Mottagningskök
 • Torghandel
 • Kiosk
 • Tobaksbutik
 • Övriga verksamheter där man bereder, bearbetar eller behandlar livsmedel

Den som inte gör någon anmälan bryter mot livsmedelslagstiftningen, vilket kan leda till att din verksamhet förbjuds eller att du blir åtalad för brott mot livsmedelslagen.

Livsmedelsverket godkänner vissa verksamheter

Slakterier, mejerier och äggpackerier ska godkännas av livsmedelsverket, och ansökan om godkännande ska skickas dit.

Livsmedelskontroll

Staden utför olika slags livsmedelskontroller för att den som handlar och äter mat inte ska behöva bli sjuk av maten. Inga skämda livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad på innehållet. Det är lika viktigt var och hur livsmedlen produceras som att de som tillagar maten har god kunskap om mat och hygien.

Inspektion

Vid en inspektion kontrolleras förhållandena i din verksamhet. Inspektionen är ofta obokad och omfattar kontroll av olika områden, enligt Livsmedelsverkets checklista.

Provtagning

Provtagningar av livsmedel sker oftast obokade och oftast vid misstanke om att någon människa blivit matförgiftad.

Revision

I revisionen utvärderar vi rutinerna i din verksamhet. Revisioner bokas i förväg och kräver att du som verksamhetsutövare förbereder dig för att kunna utvärdera din egenkontroll.

Livsmedelstaxa

Enligt svenska och europeiska regler får livsmedelskontrollen inte belasta skattebetalarna, utan verksamheten ska bära kostnaderna. Kontrollen är alltså avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Livsmedelsanläggningar betalar en årlig avgift för livsmedelskontrollen. Avgiften baseras på en timtaxa och beror på hur riskfylld verksamheten bedöms vara. Timtaxan är 1070 kronor. Läs mer om detta under länken Så beräknas avgiften.

​Extra offentlig kontroll

Om en verksamhet vid en kontroll har många eller allvarliga brister, och en uppföljning av bristerna inte kan vänta till nästa ordinarie kontroll, kan ett extra kontrollbesök behövas. För den extra offentliga kontrollen tas en särskild extra kontrollavgift ut.​ Avgift tas ut för den faktiska kostnaden för den extra offentliga kontrollen, för provtagning och analys av prover och vid befogade klagomål. Timtaxan för extra offentlig kontroll är 920 kronor.

Egenkontroll

Som ansvarig för en livsmedelsverksamhet behöver du ett system för egenkontroll; det är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Ett egenkontrollprogram innebär att verksamheten har rutiner som bidrar till att de livsmedel som produceras eller säljs blir säkra.

 • Rutinerna ska anpassas efter din verksamhet.
 • Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade, så att personalen kan följa dem.
 • Rutinerna ska alltid omfatta:
  • utbildning i livsmedelshygien
  • personalhygien
  • skadedjur
  • rengöring
  • underhåll
  • temperatur
  • mottagningskontroll
  • avfallshantering.
 • Rutiner för restauranger och andra verksamheter med hygieniska risker ska även omfatta:
  • produktbeskrivning
  • flödesschema
  • faroanalys.
Senast uppdaterad 30 juni 2017