Ridanläggning

En ridanläggning planeras i anslutning till naturreservatet i norra Milot, men byggnationen har försenats då markföroreningar har påträffats i området. I nuläget kan staden inte säga när projektet kan starta upp igen.

Staden planerar att bygga en ridanläggning i anslutning till naturreservatet i norra Milot, men i samband med denna byggnation har markföroreningar påträffats i området.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i syfte att klarlägga föroreningens omfattning och eventuella miljöpåverkan. Rapporten från denna undersökning är ännu inte färdigställd. I nuläget kan staden inte ge något besked om när och på vilket sätt vi kan gå vidare med projektet.


Senast uppdaterad 20 januari 2017