Social- och arbetsmarknad

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att utreda behov och ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Nämnden ska även utreda och ge stöd till enskilda vuxna som har behov på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller någon form av funktionsnedsättning. Utifrån kommuninvånares behov ska nämnden erbjuda vård, stöd och behandling.

Arbetet ska säkra:

 • Brukarmakt i de frågor som rör brukaren.
 • Brukarinflytande i övergripande frågor inom förvaltningen.
 • Helhet utifrån brukarens behov.

Förvaltningschef är Helene Bengtson.

Förvaltningen har följande verksamhetsdelar:

 • Myndighet
 • Stöd och utveckling
 • Utförarverksamhet
 • Vägledning och arbete 
 • Vuxenutbildning

Myndighetsverksamhet

Myndighetsverksamheten består av de sex enheterna mottagning, ekonomiskt bistånd, vuxen och omsorg, barn och ungdom, familjehemsvård samt barnskyddsteam.

Mottagning

Förvaltningens brukare har ”en väg in” genom den gemensamma mottagningen. Det betyder att den första kontakten alltid går via mottagningen, som gör en bedömning om en handläggare behöver utses.

Som kommuninvånare kan man vända sig till mottagningen för att få information och stöd i frågor som rör:

 • funktionsnedsättning
 • ekonomiska problem
 • bekymmer med barnen,
 • relationsproblem i familjen
 • våld i nära relationer
 • missbruksproblem

Enhetschef: Kristina Eriksson

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Om en person inte klarar sin försörjning på egen hand finns det möjlighet att ansöka om försörjningsstöd och få ett beslut om rätten till stöd eller inte. Målet är att ge stöd som leder till att man klarar sin försörjnings på egen hand. Prövningen är individuellt och tar hänsyn till varje individs eller familjs specifika situation.
Enhetschef: Haza Ahmad

Vuxen och omsorg

Vuxen och omsorg utreder anmälningar och ansökningar, beslutar om insatser och följer upp dessa. Vuxna personer med missbruksproblematik, personer i yrkesverksam ålder med fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller barn och ungdomar med fysisk och psykisk funktionsnedsättning kan vända sig till enheten för stöd. Insatser erbjuds i första hand på hemmaplan i form av stöd och behandling i öppenvård och olika boendealternativ.
Enhetschef: Kristina Bergström

Barn och ungdom

Barn och ungdom utreder anmälningar och ansökningar som rör barn och ungdomar i åldern 0-20 år och beslutar om insatser samt följer upp dessa. När det finns behov av insatser, erbjuds så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan och i första hand i öppenvård. Om ett barn måste placeras utanför det egna hemmet är målet att barnet så snart som möjligt ska kunna flytta tillbaka hem. Allt arbete sker utifrån barnets bästa, där hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad.
Enhetschef: Jonas Groundstroem

Familjehemsvård

Familjehemsvården rekryterar familjehem till barn och ungdomar som inte kan bo hemma och har ansvar för att följa upp de barn och ungdomar som bor i familjehem. Familjehemsföräldrar får stöd bland annat genom handledning och utbildning men också av en familjehemssekreterare. Barnet eller ungdomen har en egen socialsekreterare som följer upp och träffar dem regelbundet, för att säkra att de har det bra i familjehemmet.  

Familjehemsvården har även ansvar för de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sundbyberg.
Enhetschef: Anneth Löfgren

Barnskydd

I enheten för barnskydd arbetar socialsekreterare och familjebehandlare för att ge familjer och deras nätverk (släkt och vänner samt professionella kontakter) stöd så att barn och ungdomar tryggt och säkert kan bo i sina familjer. Täta uppföljningar görs för att säkerställa att barnet eller ungdomen har det bra.

I enheten finns även sociala insatsgruppen. Det är en samverkansform mellan socialtjänsten, polisen och skolan för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil. Syftet med samverkan är att arbeta koordinerat, fokuserat och långsiktigt med att ungdomar ska välja andra alternativ än en kriminell livsstil. Utgångspunkten är att samordna insatser utifrån varje person.
Enhetschef: Reza Rashidi

Utförarverksamheter

Utförarverksamheten består av sju enheter som finns inom daglig verksamhet, boende, personligt stöd samt stöd och boende.
Avdelningschef: Ann-Christin Ek

Daglig verksamhet

Enheten erbjuder vuxna personer med funktionsnedsättning daglig verksamhet utifrån individuella behov och intressen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheterna syftar till att alla brukare ska uppleva att de får en personlig utveckling, en gemenskap med andra och ett ökat välbefinnande. Innehållet i daglig verksamhet ska bidra till att aktivera och stimulera omsorgstagaren till lämplig arbetsuppgift eller sysselsättning anpassad utifrån den enskildes förutsättningar och de resurser som finns till förfogande. Det finns olika verksamhetsinriktningar, från upplevelse- och sinnesstimulering, hantverk, serviceuppdrag till arbetsinriktad verksamhet.
Enhetschef: Annika Holm

Boende

Det finns olika boendeformer för vuxna som behöver särskild service i enligt LSS. Stöd och service utgår ifrån den enskildes önskemål, behov och resurser och de boende ges möjlighet till inflytande. I omsorgsboende ges möjlighet att leva som andra i gemenskap med andra. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds stödboende för att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Personalens utgångspunkt är att ge ett individanpassat stöd i utifrån biståndsbeslutet.
Enhetschefer: Ulla Sundh, Torbjörn Ekevik, Kalle Löfgren

Personligt stöd

Det finns olika former av behovsanpassat personligt stöd: Personlig assistent ges till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Boendestöd ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, och är en socialpedagogisk insats som ger praktiskt och socialt stöd.
Enhetschefer: Marianne Nilsson, Ulrika Jansson

Stöd och boenden

Inom verksamheten finns en behandlingsverksamhet som erbjuder individuellt utformade psykosociala stöd-, hjälp- och behandlingsinsatser för personer med missbruksproblematik och andra sociala problem. För personer som har missbruksproblem och behöver ett tillfälligt boende i kombination med stöd- och hjälpinsatser finns träningslägenheter där drogfrihet är ett krav. Om du är intresserad av dessa insatser kan du kontakta socialtjänstens mottagning, telefon 08-706 88 00, eller din socialsekreterare. På onsdagar har vi öppet hus mellan 9-12 och då är det möjligt att besöka verksamheten utan tidsbokning eller biståndsbeslut.
Enhetschef: Johanna Holmqvist

Arbete och integration

Enheten för arbete och integration ansvarar för kartläggning och matchning till arbete och jobbsökande. De har även ansvar för Sundbybergs stads sommarjobbssatsning för ungdomar. Enheten arbetar också med studievägledning, utbildningskontrakt, praktik, jobbsökaraktiviteter och individuell coachning. Enheten ansvarar också för "Kompis Sundbyberg" ett samarbete mellan staden och frivilligorganisationen Tillsammans Sundbyberg samt "Advisory board" som anordnar praktikplatser för ensamkommande flyktingbarn.
Enhetschef: Zaid Nackshbandi

Vuxenutbildning/SFI

Enheten för vuxenutbildning ansvarar för studie- och yrkesvägledning. Hos vuxenutbildning kan den som är över 20 år läsa på grundskolenivå, gymnasienivå, gå en yrkesutbildning eller läsa Svenska för invandrare, SFI.
Rektor: Fredrik Ekdahl

Senast uppdaterad 19 december 2017