Fullmäktigebeslut i december

På sitt sammanträde den 18 december fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om försäljning av centrumområdet i Rissne, ett nytt naturreservat och ett mobilitetsprogram, samt gav klartecken till bygget av en ny förskola

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet. Du kan även se hela sammanträdet i efterhand via vår webbsändning.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Ändrade regler för boendeparkering

Stadens regler för boendeparkering har reviderats. De tillägg och ändringar som har gjorts är:

  • En uppdelning av området ”Centrala” i tre områden: Lilla Alby, Storskogen och Centrala.
  • Ett tillägg om att fordonet som tillståndet gäller för ska vara personbil klass 1
  • Ett förtydligande om att det går att få boendeparkering för leasingbilar om den som söker är registrerad som ägare i Transportstyrelsens register.

Diarienummer KS-0688/2017, ärende 13

Mobilitetsprogram för mer hållbart resande i staden

Kommunfullmäktige har antagit ett mobilitetsprogram för staden, som ska bidra till att skapa förutsättningar för god mobilitet och ökat hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik. Mobilitetsprogrammet ska ge stöd i arbetet med hållbart resande, där en policy antogs i december 2016. Syftet är bland annat att människor ska kunna förflytta sig effektivt även i en växande stad, och att skapa en levande stadsmiljö. Det tar även upp de resor som görs av anställda i staden.

I mobilitetsprogrammet finns en rad strategier som riktar sig till stadens bolag och nämnder, men även till externa parter för samhällsbyggnad.

Diarienummer KS-0367/2017, ärende 15

Idékonceptet för Hallonbergen struket

Ärendet om centrumutvecklingen i Hallonbergen ströks från dagordningen av kommunfullmäktige. Förslaget var att genomföra idékonceptet från Fastighets AB Balder. Balder skulle enligt förslaget köpa de tre fastigheter i Hallonbergens centrum som ingår i affären för totalt 840 miljoner kronor. Frågan kommer istället att tas upp på ett kommande kommunfullmäktige.

Diarienummer KS-0002/2017, ärende 19

Idékonceptet för stadsutvecklingen i Rissne

Kommunfullmäktige fattade beslut om försäljning av Rissne centrum till Fastighets AB Balder. Balder köper de fyra fastigheter i Rissne centrum som ingår i affären för totalt 213 miljoner kronor, exklusive byggrätter för nya bostäder eller byggnader.

Diarienummer KS-0004/2017, ärende 20

Klart för bygge av ny förskola i västra Ursvik

Kommunfullmäktige har nu gett klartecken till bygget av förskolan Kvarnkullen i västra Ursvik. Investeringen beräknas till totalt 60,5 miljoner kronor. Förskolan kan tas i drift till höstterminen 2020.

Diarienummer KS-0228/2017, ärende 22

Nytt naturreservat vid Lötsjön-Golfängarna

Området Lötsjön-Golfängarna i staden har nu blivit naturreservat. Syftet är att säkra ett värdefullt område för friluftsliv, lärande och lek. Naturreservatet hjälper också till att bevara värdefull natur, dämpar höga temperaturer vid ett varmare klimat och tar emot dagvatten vid höga flöden.

Samtidigt som Sundbybergs stad inrättar naturreservatet Lötsjön-Golfängarna fattade också Solna stad beslut om ett naturreservat kring Råstasjön.

Diarienummer KS-0228/2017, ärende 28

Nya medborgarförslag

Totalt åtta medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Sex av dem stod på dagordningen redan förra sammanträdet, men bordlades då.

Medborgarförslagen handlade bland annat om friskvårdsbidrag till ungdomar, vegetarisk skolmat och ett skidspår vid Sundbybergs IP. Flera förslag handlade om trafik och parkering.

Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 41–48

Svar på medborgarförslag

Tolv medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. Bland annat förslag om sopsaltning av cykelvägar, att ”bokaler” för entreprenörer borde byggas i Hallonbergen och en flytt av ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken i centrala Sundbyberg kommande december.

Ärende 49–60

Val till stadens nämnder

Fullmäktige valde ledamöter till stadens nämnder. För fullständig lista över ledamöter, se protokoll från fullmäktiges sammanträde. Ändringarna kommer också att föras in i det så kallade förtroendemannaregistret, som uppdateras efter att protokollet har blivit justerat. Följande personer valdes som ordförande i stadens nämnder för tiden 1 januari – 31 december 2018.

Ordförande i:

  • grundskole- och gymnasienämnden är Morgan Lindqvist (M)
  • social- och arbetsmarknadsnämnden är Josefin Malmqvist (M)
  • förskolenämnden är Sophie Silverryd (M)
  • äldrenämnden är Maria Bohman Kreij (KD)
  • stadsmiljö- och tekniska nämnden är Stefan Bergström (C)
  • kultur- och fritidsnämnden är Johan Storåkers (L)
  • byggnads- och tillståndsnämnden är Lars Lindgren (MP)


Ärende 64-70

Senast uppdaterad 19 december 2017