Fullmäktigebeslut i oktober

På sitt sammanträde den 30 oktober fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om antalet ledamöter i fullmäktige, riktlinjer för bostadsförsörjning och grönytor.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så vill staden få med grönytor i nya kvarter

Sundbybergs stad har nu nya riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Grönytefaktorn beräknas enligt en särskild modell, som bland annat räknar in grönska och vatten, och kan tillämpas när detaljplaner tas fram. Syftet är att skapa en attraktiv stad med grönska som fyller många funktioner – skapar ett bra klimat, bidrar till biologisk mångfald och bättre hälsa.

Diarienummer KS-0444/2016, ärende 8

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbyberg

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning. I riktlinjerna står det bland annat att Sundbyberg ska fortsätta att bidra till tillväxten i regionen genom ”ett fortsatt tillskott på bostäder”. Staden ska också erbjuda ett varierat utbud av bostäder för alla målgrupper, inklusive student- och mellanboenden och lägenheter för socialt utsatta grupper.

Målet för hela regionen är ett tillskott på 16 000 nya bostäder per år. Länsstyrelsen uppskattar att Sundbybergs bidrag till bostadsbyggandet behöver vara 600 bostäder per år, vilket staden väntas uppfylla.

Diarienummer KS-0297/2017, ärende 7

Stadens ekonomi fram till 31 augusti

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 2 med delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti 2017. Det ekonomiska resultatet för perioden var 168 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett underskott på 34,3 miljoner (om man räknar bort så kallade jämförelsestörande poster), till följd av minskade statsbidrag och utjämning.

Diarienummer KS-0660/2017, ärende 9

Policy för informationssäkerhet

Nu har staden en policy för informationssäkerhet. Policyns syfte är både att säkra tillgången till information och att skydda dem som informationen handlar om.

Diarienummer KS-0726/2015, ärende 6

Fler ledamöter i fullmäktige nästa mandatperiod

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas från 55 till 61 till nästa mandatperiod, 2018–2021. Det beror på att invånarantalet ökat och att antalet ledamöter ska matcha detta, enligt kommunallagen.

Diarienummer KS-0674/2017, ärende 13

Nya medborgarförslag

Tio medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Bland annat ett förslag om att Lilla Alby ska byta namn till Sundbybergsstrand, flera förslag om förbättringar i trafikmiljön och ett förslag om informationsskyltar för fågelmatning. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 16–25

Svar på medborgarförslag

23 medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. Bland annat ett förslag om att rusta upp en föreningslokal vid Ursviks IP. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat det ärendet och svarar att en utredning ska starta hösten 2017 där det bland annat ingår att se över hur klubbhuset används. Tills vidare finns omklädningsrum tillgängliga i Brotorpshallen och föreningslokaler går att hyra i Västra Ursvik.

Ärende 15, 26–47

Senast uppdaterad 1 november 2017