Fullmäktigebeslut i september

På sitt sammanträde den 25 september fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om en ny näringslivspolicy och vilket idékoncept staden vill gå vidare med för centrumutvecklingen i Ör.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Så vill staden jobba med näringslivsfrågor

Sundbybergs stad har nu en näringslivspolicy som anger hur staden vill jobba med näringslivsfrågor och skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat. Policyn har sju fokusområden:

  • Service till företag och företagsklimat
  • Företagsetablering och fysisk planering
  • Samverkan
  • Entreprenörskap
  • Kompetensförsörjning
  • Destination
  • Omvärldsbevakning

Diarienummer KS-0225/2017, ärende 6

Idékoncept har valts för centrumutvecklingen i Ör

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra idékonceptet från Folkhem Produktion AB och Rikshem för att utveckla stadsdelen Ör. Folkhem och Rikshem blir också nya ägare till de befintliga byggnaderna och marken där det nya stadsdelscentrumet ska utvecklas. Byggnaderna och marken ägdes tidigare av staden.

Se tidigare nyhet om idékonceptet

Diarienummer KS-0003/2017, ärende 8

Sundbyberg fortsatt med i länets energi- och klimatrådgivning

Sundbybergs stad fortsätter att delta i samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning. Kommunerna i Stockholms län har till exempel tagit fram en gemensam webbplats (energiradgivning.se) och en digital solkarta. Den nya överenskommelsen om samverkan gäller från 2018 till 2021.

Nya medborgarförslag

Tretton medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Bland annat ett förslag om en badplats utomhus i en sjö i staden och ett besparingsförslag för biblioteket. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 13–25

Svar på medborgarförslag

Sex medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. Bland annat ett om att installera en cykelpump vid cykelmätaren vid Lötsjön. Svaret på det förslaget är att staden kommer att sätta ut tre nya cykelpumpar, vid Storskogstorget, Hallonbergsplan och Duvbo tunnelbanestation. Platserna har valt utifrån att det finns bra belysning och att de är bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik.

Ärende 26–31

Senast uppdaterad 26 september 2017