Fullmäktigebeslut den 26 juni

Kommunfullmäktige fattade beslut om bland annat taxor och avgifter, ett program för digitalisering och en rapport om det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader vid sitt sammanträde den 26 juni 2017. Inför sammanträdet hade också två medborgarförslag lämnats in.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde i april. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Stadens ekonomi de fyra första månaderna

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad. Tertialrapporten innehåller resultat- och budgetuppföljning för årets första fyra månader.

Diarienummer 0425/2017, ärende 7

Upphandlingspolicy

En ny upphandlingspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Den gäller för Sundbybergs stad, inklusive koncernen Sundbybergs Stadshus AB.

Diarienummer 0322/2016, ärende 6

Program med strategier för digitalisering

Sundbybergs stad har nu ett fastställt program med strategier för digitalisering. Syftet med programmet är att peka ut riktningen för nämndernas och de helägda bolagens arbete med digitalisering. Målet med programmet är att de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska erbjudas bästa möjliga service på sina villkor.

Diarienummer 0091/2016, ärende 5

Ändringar i taxor och avgifter

Taxan och sanktionsavgifterna för schakttillstånd i Sundbybergs stad har reviderats. Målet är att avgifterna ska täcka kostnaderna för att ge tillstånd, så att resurser kan läggas på uppföljning. De nya avgifterna gäller från 1 augusti 2017.

Även taxan och sanktionsavgifterna för trafikanordningsplaner har reviderats. Trafikanordningsplaner används exempelvis vid byggarbeten när trafiken behöver ändras genom hastighetssänkningar, parkeringsförbud, med mera. En ändring i den nya taxan är att den som ansöker om trafikanordningsplan får betala en fast avgift plus en dygnstaxa. De nya avgifterna gäller från den 1 augusti 2017.

Förslaget till avgift för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar har också fastställs och gäller från och med den 1 juli 2017.

Diarienummer 0364/2017, 0365/2017 och 0433/2017, ärende 10–12

Örskolan – inriktningsbeslut

Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut för den fortsatta utvecklingen av Örskolan. Skolan ska ha plats för tre parallella klasser i årskurserna F till 6 och ligga på samma plats som den befintliga skolbyggnaden (fastigheten Kungsljuset 1, centralt i Ör).

Diarienummer 0295/2016, ärende 16

Flera beslut om mark och bostäder

Ett antal ärenden handlade om exploateringsavtal och köp av fastigheter. Bland annat har ett exploateringsavtal godkänts mellan Sundbybergs stad och Förvaltaren för en fastighet i Storskogen, Vackra vägen 16, där cirka 75 lägenheter kan byggas. Fullmäktige beslutade också om exploateringsavtal för fastigheter i Rissne, vid Rissneleden (Lådmakaren 3 och 4).

Ärende 17–21

Medborgarförslag

Två medborgarförslag har lämnats in. De handlar om att bygga en ny is- och curlinghall på samma plats som den nuvarande och om hur Hallonbergen, Ör och Golfängarna kan kopplas ihop med centrala Sundbyberg.

Diarienummer 0440/2017 och 0448/2017, ärende 23 och 24

Svar på medborgarförslag

Tio medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlade bland annat om workshop för skolans pedagoger, olika förslag för att förbättra trafiksäkerheten och gatumiljön i staden, samt kvartersvärdar i Ursvik.

Ärende 22, 27, 33–39

Senast uppdaterad 28 juni 2017