Fullmäktigebeslut i april

Bokslut och årsredovisning för 2016, en ny måltidspolicy för stadens verksamheter, ett nytt idrottspolitiskt program, försäljning av två fastigheter i centrala Sundbyberg och fördelning av ett antal inkomna medborgarförslag. Det var några av de beslut som fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 24 april.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde i april. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Måltidspolicy för Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har nu en måltidspolicy som gäller för den mat som serveras i våra verksamheter. Maten ska vara god, näringsriktig och anpassad efter säsongen. Minst två olika rätter ska serveras varje dag, varav minst en ska vara vegetarisk. Staden ska också i möjligaste mån välja ekologiska och närproducerade råvaror. Det kan skapa högre kostnader, vilket kommer att behöva följas upp.

Diarienummer 0198/2016, ärende 18

Årsredovisning och bokslut för 2016

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och bokslutet för 2016. Målet är att nå 2 procents överskott. Resultatet blev en förbättring mot tidigare år, -0,3 procent (-3,2 procent 2015), och arbetet fortsätter med att nå balans i budgeten. I årsredovisningen redovisas även respektive nämnds resultat och viktiga händelser under året.

Diarienummer 0660/2016, ärende 16, samt ärende 6−15

Socialt bokslut för Sundbybergs stad

Ett socialt bokslut för 2016 har också godkänts. I bokslutet visad goda exempel på projekt och aktiviteter som bidrar till ett mer hållbart Sundbyberg.

Diarienummer 0208/2017, ärende 17

Idrottspolitiskt program

Sundbybergs stad har nu ett idrottspolitiskt program. Syftet med programmet är att ge idrottslivet i staden goda förutsättningar och att styra vilket stöd idrottslivet får av staden. Det tar också upp på vilka sätt idrotten och det lokala föreningslivet är viktiga för folkhälsan.

Diarienummer 0233/2017, ärende 19

Flera beslut och diskussioner om lokaler och bostäder

Kommunfullmäktige tog ställning till sju olika ärenden som rörde fastigheter i centrala Sundbyberg och Hallonbergen.

Bland annat diskuterade fullmäktige hur staden ser på en försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i centrala Sundbyberg (där bland annat Garbo ligger).

Kommunfullmäktige godkände ett markanvisningsavtal i stadskärnan, som gäller mark i korsningen vid Gränsgatan och Ekensbergsvägen. Där får Tobin Properties köpa mark för att bygga bostadshus med lokaler i bottenvåningarna, förutsatt att detaljplanearbetet visar att det är lämpligt. Bygget kan omfatta totalt 10 000 kvadratmeter bostäder och 1 400 kvadratmeter lokaler.

Fullmäktige tog också ställning till ett köp av bostadsrätter när fastigheten Terränglöparen 9 i Hallonbergen säljs till en bostadsrättsförening.

Ärende 21−27

Vad är ett markanvisningsavtal?

Ett markanvisningsavtal ger en exploatör rätt att ta fram ett bebyggelseförslag i samråd med staden och pröva om det passar på den anvisade platsen via en detaljplaneprocess. Därefter är avsikten att exploatören ska köpa markområdet av staden till de villkor som anges i markanvisningsavtalet och genomföra sitt projekt. Det pris som exploatören till slut får betala för marken baseras på hur mycket bruttoyta för bostäder och lokaler som nås av dagsljus (så kallad ljus BTA) i de byggnader som de slutgiltiga detaljplanerna medger.

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har lämnats in. De handlade bland annat om aktiviteter för barn under skolloven, om att använda väktare för att öka tryggheten och att ge misshandlade kvinnor och barn ett bättre bemötande.

Ärende 31−34

Svar på medborgarförslag

Sju medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlade bland annat om att plantera träd och att göra trafikmiljön säkrare på flera platser i staden.

Ärende 35–41

Svar på interpellationer

Tre interpellationer hade ställts till nämndernas ordförande. De fick bland annat svara på om Sundbybergs stad kommer att förbjuda dieseldrivna fordon och om staden kan garantera vårdtagares trygghet och omsorg.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en sorts fråga som ställs och besvaras enligt en särskild ordning. Interpellationer används framförallt för att skapa debatt i ett visst ämne. Interpellationer lämnas in skriftligt och det är kommunfullmäktige som beslutar om de får ställas. Om de får ställas besvaras de vanligtvis vid nästa sammanträde. Det finns då även utrymme för debatt.

I kommunfullmäktige ställs frågan av en ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Det kan till exempel vara ordföranden i en nämnd. Andra ledamöter får delta i debatten under kommunfullmäktiges sammanträde. Något egentligt beslut kan inte följa av interpellationen. Om en ledamot vill föreslå kommunfullmäktige något måste förslaget i stället lämnas genom en motion.

Interpellationer regleras i kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning. De ska bland annat ha ett bestämt innehåll, vara försedda med en motivering och gälla frågor som är av större intresse för kommunen.

Ärende 44–46

Senast uppdaterad 25 april 2017