Försvarsmaktens undersökningar i Milot snart klara

Undersökningarna som Försvarsmakten genomförde sommaren 2016 i Miloområdet visar att det inte finns någon risk för människors hälsa med dagens markanvändning. Ett fåtal kompletterande undersökningar görs våren 2017 för att säkerställa denna slutsats. 

Försvarsmakten har bedrivit verksamhet på det fd MILO området från 1940-talet fram till 2010. Området har främst nyttjats för förrådshantering och verkstadsverksamhet, men även andra typer av verksamhet har bedrivits. Vissa av dessa verksamheter har medfört att marken i området har blivit påverkade av olika föroreningsämnen, främst bly och klorerade lösningsmedel (avfettningsmedel).

Försvarsmakten utreder nu i rollen som tidigare verksamhetsutövare i vilken omfattning detta kan ha skett och vilken eventuell påverkan det kan ha på området. Området undersöktes av Försvarsmakten inför försäljningen av marken till Sundbybergs stad, men i samband med exploateringen av området framkom ett behov av kompletterande undersökningar.

Undersökning 2016 och 2017

Försvarsmakten genomförde under sommaren 2016 undersökningar och dessa visade att ingen risk för människors hälsa eller miljön bedömdes föreligga med nuvarande markanvändning. Försvarsmakten kommer under våren 2017 att genomföra ett begränsat antal kompletterande undersökningar inom området för att ytterligare säkerställa ovanstående slutsats.

Undersökningarna kommer att genomföras av Försvarsmaktens konsult NIRAS under våren och rapporten beräknas vara färdigställd efter sommaren 2017.

Kontakt

Vid frågor kring undersökningen kontakta Försvarsmaktens projektledare Björn Norrbrand via e-post: bjorn.norrbrand@mil.se eller på telefonnummer 0171-15 74 15.

Senast uppdaterad 13 mars 2017