Fullmäktigebeslut i februari

Kommunfullmäktige fattade beslut om bland annat ny vatten- och avloppspolicy vid sitt sammanträde den 20 februari 2017. Dessutom hade tolv medborgarförslag lämnats in. De har skickats till de nämnder som berörs för vidare utredning och beslut. Här presenteras ett urval av de beslut som fattats av kommunfullmäktige.

Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Samtliga ärenden och handlingar

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stad har nu en vatten- och avloppspolicy. Utifrån policyn ska en va-plan för staden tas fram. Syftet med policyn är att säkerställa en hållbar och trygg vatten- och avloppsförsörjning.

Diarienummer 0282/2016, ärende 7

Sundbybergs stads dagvattenpolicy

Kommunfullmäktige fattade även beslut om en ny dagvattenpolicy. Dagvattenpolicyn blir en del i kommunens arbete med att möta de utmaningar som kommer av ett förändrat klimat och att vissa så kallade vattenförekomster (till exempel sjöar, vattendrag och grundvatten) inte uppnår god status. Även dagvattenpolicyn kommer att ligga till grund för stadens va-plan.

Medborgarförslag

Tolv medborgarförslag har lämnats in. De innehåller bland annat ett förslag om ett allmänt förbud mot fyrverkerier i kommunen, att en ny cykelpump borde placeras vid Lötsjön och att teater Bristol bör bevaras och göras till ett nav för musik och kultur.

Ärende 15–26

Svar på medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlade bland annat om att en skateboardpark i betong borde byggas i kommunen. En sådan park har nu börjat byggas på Örvallen.

Ärende 28–31

Senast uppdaterad 22 februari 2017