Fullmäktigebeslut i december

Införande av valfrihetssystem inom särskilt boende i äldreomsorgen, bildande av ett kommunalt VA- och avfallsbolag, ny policy för hållbart resande och inrättande av ett cykelråd. Det är några av fullmäktiges ärenden den 19 december. Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

Valfrihetssystem för särskilt boende i äldreomsorgen

Kommunfullmäktige beslutade att införa ett valfrihetssystem för särskilt boende inom äldreomsorgen. Särskilt boende är en boendeform som är anpassad för äldre som har stort behov av omsorg. Den boende hyr bostaden och möblerar med egna möbler, och väljer nivå på omsorgen. Valfrihetssystemet kommer att vara en kombination av boenden i egen regi och boenden som är upphandlade enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem).

Dnr 0606/2016, ärende 8

Kommunalt VA-bolag

Ett VA- och avfallsbolag bildas, där stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering inklusive sopsugar samlas inom stadens koncern Sundbyberg stadshus AB. Bolaget får namnet Sundbyberg Avfall och Vatten AB och startar sin verksamhet den 1 april 2017.

Dnr 0301/2015, ärende 9

Policy för hållbart resande

Sundbybergs stad ska vara en hållbar stad med hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar. Det framgår av stadens policy för hållbart resande, som kommunfullmäktige antog på sitt sammanträde. Policyn behandlar behovet av att ta med hållbarhetsperspektivet i planering och genomförande av stadsutveckling och betonar bland annat att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.

Dnr 0319/2016, ärende 11

Inrättande av cykelråd

Ett råd som ska främja och utveckla cyklandet i Sundbybergs stad inrättas från den 1 januari 2017. Rådets främsta uppgift blir att bevaka utvecklingsfrågor inom cyklande och framkomlighet, och ska vara referensorgan vid stadens utredningar, remissvar samt visionsarbete när det gäller satsningar på cyklande.

Dnr 0411/2016, ärende 12

Nya bostäder och förskola på Ekensbergsvägen

På Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg, fastigheterna Sprängaren 7 och del av Sundbyberg 2:17, kommer en kontorsbyggnad att rivas för att ge plats åt en ny byggnad med 160 bostäder. Den nya byggnaden kommer också att inrymma 2 600 kvadratmeter för centrumverksamhet och en förskola.

Dnr 0059/2015, ärende 24

Val till nämnder och styrelsen för Förvaltaren

Fullmäktige valde ledamöter till stadens nämnder samt beslutade om ett antal fyllnadsval till råd och till Fastighets AB Förvaltarens styrelse. För fullständiga listor över ledamöter, se protokollet från fullmäktiges sammanträde. Ändringarna kommer också att föras in i det så kallade förtroendemannaregistret, som uppdateras efter att protokollet har blivit justerat. Följande personer valdes som ordförande i stadens nämnder:

Ordförande i:

  • grundskole- och gymnasienämnden är Morgan Lindqvist (M)
  • social- och arbetsmarknadsnämnden är Josefin Malmqvist (M)
  • förskolenämnden är Morgan Lindqvist (M)
  • äldrenämnden är Maria Bohman Kreij (KD)
  • stadsmiljö- och tekniska nämnden är Stefan Bergström (C)
  • kultur- och fritidsnämnden är Johan Storåkers (L)
  • byggnads- och tillståndsnämnden är Lars Lindgren (MP)

Ordförande i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren är Kristoffer Tamsons (M). Valet är ett fyllnadsval för tiden fram till årsstämman 2019.

Ärende 43-66

Medborgarförslag

Fem medborgarförslag har lämnats in. De behandlar bland annat farthinder i Rissne centrum, sopsaltning av cykelvägar och förbättrade möjligheter för föreningslivet i Lilla Ursvik.

Ärende 27-31

Svar på medborgarförslag

Ett antal medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlar bland annat om förbättrad städning av gator i centrala Sundbyberg, behov av fritidsgård i Ursvik och utegym vid Tuveparken.

Ärende 32-42

Samtliga ärenden och handlingar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 20 december 2016