Beslut om kvalitetsprogram för centrumutveckling

Den 5 december fattade kommunstyrelsen beslut om de fyra kvalitetsprogram som ska ligga till grund för  centrumutvecklingen i Hallonbergen, Rissne, Ör samt fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg. 

Kvalitetsprogrammen ska säkerställa att de fastighetsbolag som får förvärva de aktuella fastigheterna utvecklar dem enligt stadens avsikter, nämligen utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Kvalitetsprogrammen finns att läsa här.

Till kvalitetsprogrammen kommer ett säljprospekt som beskriver skall-krav, process, tidplan, fastighetsinformation, prissättningsmodell samt villkor och tidpunkt för tillträde. Säljprospektet ska vara klart i januari 2017.

Utdrag ur programmen

Hallonbergen

 • Det sociala stråket ska samla flöden från stadsdelen, innehålla ett flertal aktiviteter, vara tillgängligt för allmänheten och ha tillräcklig bredd och omfattning.
 • Skollokaler ska vara lättillgängliga från centrumbyggnaden och från bussterminalen.
 • Fullstor idrottshall ska finnas inom utvecklingsområdet.
 • I centrum ska både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser finnas.
 • Biblioteket, fritidsgården och kulturcentret ska finnas integrerade i utvecklingsområdet.
 • Hallonbergsplan ska fungera som ett stadstorg och innehålla mer grönska.

Rissne

 • Ytan väster om Tvärbanans sträckning ska fortsatt fungera som stadsdelspark; parkkaraktären ska stärkas och ytan ska aktiveras och göras mer attraktiv.
 • Centrumområdet ska ha stadsmässig karaktär.
 • Service kopplad till resefunktionen, vård- och omsorgsverksamheter, livsmedelsbutik och fritidsgård ska finnas inom utvecklingsområdet.
 • Barriäreffekter av tvärbanespåren och hållplatsen ska minimeras.
 • Endast publika lokaler tillåts i bottenvåningar mot torget och mot Kavallerivägen.

Ör

 • Förslaget ska innehålla ett särskilt boende för äldre och mellanboende/seniorboende.
 • Föreslaget ska innehålla basservice och handelsverksamheter.
 • En busshållplats ska finnas vid Ör centrum.
 • Nytillkommande bebyggelse ska skapa tydligare stadsstruktur.
 • Bottenvåningar av ny bebyggelse ska vara öppna mot Örsvängen och bidra till ökat gatuliv.

Ekbacken

 • Samtliga av äldreförvaltningens verksamheter ska finnas kvar, med undantag från befintlig verksamhet i F-huset.
 • Äldreboendet i F-huset får ersättas med en annan verksamhet först efter att ett nytt äldreboende vid korsningen Tulegatan/Kyrkogatan invigs.
 • Grönområdet ska tillgängliggöras för allmänheten och skyddsvärda ekar ska bevaras.
 • Ny bebyggelse ska ta särskild hänsyn till berg i dagen och gröna värden.
 • Bebyggelse och utemiljöer ska ha hög arkitektonisk kvalité avseende gestaltning och materialval.
Senast uppdaterad 8 december 2016