Fullmäktigebeslut i november

Sofie Panchéens park, Kvarngatan och Axgränd. Det är några exempel på nya namn på torg, gator och parker som klubbades på kommunfullmäktiges möte den 21. Dessutom beslutade stadens politiker att fler barn ska kunna åka på sommarkollo. Läs mer om besluten i stadens diarium.

Ny avfallstaxa

Avfallstaxan höjs med tre procent. Avgiften ska täcka kommunens utgifter för att hämta, transportera och lämna hushållsavfall, ReTuren, Returkassen och återvinningscentralen med mera. Höjningen träder i kraft 1 januari 2017.

Dnr 0464/2016, ärende 10

Höjd VA-taxa

Efter årsskiftet kostar det fyra procent mer att använda stadens VA-nät. Kommunens arbete med stadens vatten och avlopp finansieras helt av avgifter, och den höjda taxan ska bland annat täcka underhållsbehov och ökade miljökrav.

Dnr 0504/2016, ärende 11

Reviderad taxa för livsmedelskontroll

Från årsskiftet höjs avgiften för livsmedelskontroller. Avgiften är 1 105 kronor per timme för en normal kontroll. Extrakontroller debiteras med 1 026 kronor per timme. Enligt livsmedelslagstiftningen är kommunerna skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för kontrollerna.

Dnr 0466/2016, ärende 13

Fler barn kan åka på sommarkollo

Även barn som lever i familjer med svag ekonomi ska kunna åka på sommarkollo. Från årsskiftet anpassas därför avgiften efter hushållens ekonomi. Det innebär att priset blir lägre för familjer med låga inkomster och högre för familjer som tjänar mer. För familjer som tjänar 10 000 kronor i månaden sänks avgiften från 1 000 kronor till 350 kronor.

Dnr 0546/2016, ärende 14

Del av detaljplan i Rissne hävs

Ett planerat höghus i Rissne måste anpassas efter Luftfartsverkets krav. Huset får vara max 50 meter högt, för att inte störa Bällsta radarstation. Kommunfullmäktige upphäver därför beslutet från den 30 maj om del av detaljplan för Rissne.

Dnr 0039/2015, ärende 16

Nya gatunamn i Ursvik och Rissne

Ursvik och Rissne växer och får nya gatunamn. Kvartersnamn som Tjuren, Killingen, Oxen, Smedjan, Kvarnstugan, Brygghuset och Värphönan ska påminna om traktens historia med lantbruk och kvarnar. Huvudgatan genom området döps till Kvarngatan och de mindre gatorna får namn som Spannmålsgatan, Mjölgatan, och Axgränd. Två nya parker blir det också, Älvdansparken och Kvarnkullen. Torget döps till Ursviks torg.

Dnr 0445/2016, ärende 17

Nya gator och torg i centrala Sundbyberg

Kvarteret Kabeln byggs om och områdets historia väcks till liv med de nya gatunamnen Max Sievertsgatan och Tråddragargränd och kvartersnamnen Blåslampan och Alpha. Max Sievert grundade Alpha mekaniska verkstad och Sieverts kabelverk i Sundbyberg, som tillverkade blåslampor och ledningstråd.

Hans hustru Sofie Panchéen arbetade också i området, därför döps parken i kvarteret till Sofie Panchéens park. Det är hittills bara ett fåtal platser i Sundbyberg som namngetts efter kvinnor. Staden strävar nu efter att det ska bli fler, som ett led i stadens jämställdhetsarbete.

Dnr 0494/2016, ärende 18

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har lämnats in. Ett förslag handlar om att kulturminnesmärka Teater Bristol och tre förslag handlar om att barnen i Ursvik blir äldre och behöver en fritidsgård.

Ärende 20-23

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 21 november 2016.länk till annan webbplats

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 2 december 2016