Så här reser sundbybergaren i vardagen

I juni genomfördes en resvaneundersökning bland invånarna i Sundbyberg för att kartlägga hur resandet ser ut en vanlig vardag. Det är kollektivtrafiken som dominerar och står för 44 procent av samtliga resor. Därefter står bilen för 30 procent av resorna medan 16 procent går till fots och 10 procent cyklar.

Resvaneundersökningen visar faktiskt beteende vad gäller Sundbybergsbornas vardagsresande och resesätt.

– Vi har en hög andel kollektivtrafikresenärer, vilket är glädjande. 44 procent reser kollektivt vilket kan sättas i jämförelse med Stockholms län där andelen kollektivtrafikresande är 32 procent, säger trafikchef Titti de Verdier.

Kvinnor reser mer hållbart

Kvinnor reser i betydligt större utsträckning kollektivt än män som väljer bilen i stället.

Diagram över kvinnor och mäns resvanor.

Färdmedelsfördelning mellan kön. Klicka på bilden för att förstora den.

Varannan invånare väljer att gå korta sträckor

På resor upp till en kilometer går 50 procent av invånarna till fots, därefter väljer 20 procent att ta bilen och på tredje plats väljs cykeln som står för 15 procent.

Bilen väljs från två kilometers resa och oftare i villaområden

Vid två kilometers resväg blir bilen, med 32 procents andel, det vanligaste färdmedlet. Kollektivtrafiken står för 26 procent och gång och cykling för 21 procent vardera.

I områden med stor andel villor och radhus såsom Lilla Ursvik, Duvbo, Stora Ursvik och Brotorp görs störst andel resor med bil. I områdena Rissne och Hallonbergen som domineras av lägenheter utgörs störst andel resor med kollektivtrafik. Äldre från 65 år och uppåt reser förhållandevis mer med bil än vad yngre gör, men reser samtidigt mer sällan.

– Många invånare har angett att de äger en cykel. Vi kan därför se att det finns en stor potential att använda cykeln mer, speciellt vid korta resor upp till två kilometer, säger Titti de Verdier.

Fakta om resvaneundersökningen

Undersökningen gjordes i maj och juni. 4 000 kommuninvånare i åldern 15-84 år tillfrågades. Totalt svarade 1 646 personer vilket motsvarade en svarsfrekvens på 41 procent. Det är den första resvaneundersökningen som görs i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 9 januari 2017