Naturen inventeras i sommar

I sommar görs så kallade naturvärdesinventeringar i Igelbäckens naturreservat, Lötsjön, norra Kymlinge och på Golfängarna. Det innebär att det kommer att finnas personer i dessa områden som på olika sätt studerar växt- och djurlivet.

En naturvärdesinventering görs för att kunna identifiera och avgränsa områden som är positiva för biologisk mångfald. Med biologisk mångfald menas att det finns en variation av gener, arter och livsmiljöer i naturen.

Naturvärdesinventeringar används till exempel vid planering och skötsel av områden.

Inventeringarna kommer att pågå under hela sommaren, troligen till mitten av augusti. I Igelbäckens naturreservat och norra Kymlinge pågår en särskild inventering av vedlevande insekter, i huvudsak skalbaggar, och fällor för detta kommer att sättas ut.

Senast uppdaterad 1 juli 2016