2017 års budget antagen

Kommunfullmäktige antog på sitt möte den 20 juni budgeten för 2017, med plan för 2018 och 2019.

Årets stora budgetsammanträde hölls i juni istället för i november som varit fallet tidigare. Det är en nyordning som kommunfullmäktige beslutade om förra året, och som bland annat innebär att nämnderna får mer tid på sig att arbeta igenom sina budgetar. Nämndernas budgetar ska i sin tur vara beslutade under november månad.

Oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2017 ska vara oförändrade 18,90 öre per krona förvärvsinkomst.

Överskott på 2 procent

Sundbyberg fortsätter att växa i snabb takt och kraven på den kommunala servicen ökar. För att klara det, och för att klara en budget i balans, behöver staden fokusera på god ekonomistyrning. Det finansiella målet i budgeten för 2017 anger att resultatet ska motsvara 2 procent av stadens skatteintäkter och statsbidrag.

Nämndernas ramar

Sammanlagt får nämnderna och kommunstyrelsen ett kommunbidrag på cirka 2,2 miljarder kronor, en ökning med 106,6 miljoner jämfört med 2016. Fördelningen per nämnd framgår av tabellen nedan.

Nämndernas budgetramar 2017

Nämnd

Fördelning

Kommunstyrelse

137,5

Grundskole- och gymnasienämnd

594,2

Äldrenämnd

342,0

Förskolenämnd

384,9

Social- och arbetsmarknadsnämnd

463,6

Kultur- och fritidsnämnd

138,9

Byggnads-och tillståndsnämnd

7,7

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

145,3

Överförmyndarnämnd

3,4

Revisionsnämnd

1,5

Valnämnd

0,3


2 219,3


Hela budgeten kan du läsa här.länk till annan webbplats
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna yrkade bifall till sina egna budgetförslag.

Ärende 5 Dnr 0300/2016
Ärende 6 Dnr 0263/2016

Senast uppdaterad 28 juni 2016