Försvarsmakten genomför undersökningar i Miloområdet

Under vecka 26-27 kommer Försvarsmakten att genomföra undersökningar av marken i Miloområdet i Ursvik. Undersökningarna omfattar bland annat installation av grundvattenrör och mätningar i jordens porluft.

Därför görs undersökningarna

Försvarsmakten har bedrivit verksamhet på Miloområdet från 1940-talet fram till 2010. Området har främst använts för förrådshantering och verkstadsverksamhet, men även andra typer av verksamhet har bedrivits. Vissa av dessa verksamheter har medfört att marken i området har blivit påverkat av olika föroreningsämnen, främst bly och klorerade lösningsmedel (avfettningsmedel).

Försvarsmakten utreder nu, i rollen som tidigare verksamhetsutövare, i vilken omfattning detta kan ha skett och vilken eventuell påverkan det kan ha på området. Området undersöktes av Försvarsmakten inför försäljningen av marken till Sundbybergs stad, men i samband med exploateringen av området framkom ett behov av kompletterande undersökningar, därför genomförs dessa nu.

Försvarsmakten bedömer i dagsläget inte att det finns någon risk för människors hälsa eller för miljön eller att den nuvarande markanvändningen påverkas av de påvisade föroreningsämnena.

Rapport under hösten

En rapport av undersökningarna beräknas vara färdig under senhösten 2016.

Kontakt

Vid frågor kring undersökningen kontakta Försvarsmaktens projektledare Björn Norrbrand via e-post: bjorn.norrbrand@mil.se eller på telefonnummer 0171-15 74 15.

Senast uppdaterad 23 juni 2016