Fullmäktigebeslut i april

Stadens sociala bokslut, årsredovisning för 2015, fler arbetsplatser i centrum, fyllnadsval av andre vice ordförande till kommunstyrelsen och fortsatt utveckling av Ursviks motionsområde – det var några av kommunfullmäktiges ärenden den 25 april. Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

Goda exempel i sociala bokslutet

För tredje året gör Sundbybergs stad ett socialt bokslut. I bokslutet presenteras en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar. Bokslutet ger goda exempel på hur staden arbetat för jämställdhet och mångfald, demokrati, tillgänglighet och barnperspektivet.

Fullmäktige beslutade att godkänna Sundbybergs stads sociala bokslutlänk till annan webbplats 2015.

Dnr 0119/2016, ärende 6

Årsredovisning för 2015

Sundbybergs stad har en fortsatt stabil ekonomi med hög soliditet och låg skuldsättningsgrad. Staden redovisar ett överskott på 134,9 miljoner kronor, och enligt kommunallagens balanskrav är resultatet 131,5 miljoner kronor. Utan jämförelsestörande poster, till exempel försäljning av mark och fastigheter, uppgår resultatet till -61,4 miljoner kronor.

Fullmäktige beslutade att godkänna Sundbybergs stads årsredovisninglänk till annan webbplats 2015.

Dnr 0676/2015, ärende 18

Fler arbetsplatser på Sturegatan-Järnvägsgatan

Mitt i centrala Sundbyberg planeras för fler arbetsplatser. Fastigheten där Åhléns och Svenska Spel tidigare fanns kommer att få en påbyggnad på taket mot Järnvägsgatan.

Samtidigt breddas fastigheten ut mot Järnvägsgatan, vilket gör att pelargången på Järnvägsgatan försvinner. Delar av konstverket ”Sundbybergs Zoo” som i dag pryder pelarna kommer att bevaras och finnas med när det nya huset tar form. Fasaden kommer att ägnas särskild uppmärksamhet, för att ta hänsyn till den påverkan byggnaden har på omgivningen i ett av stadens mest betydelsefulla lägen. Fler kontorslokaler förväntas bidra till ett levande centrum och ökad handel. I bottenplanen blir det även i fortsättningen butiker.

Detaljplanearbetet för fastigheten Orgeln 7 och Sundbyberg 2:17 har pågått sedan mars 2011. Nu har fullmäktige godkänt exploateringsavtalet med Fabege Orgelspelet. Även detaljplanen är godkänd.

Dnr 0695/2015, ärende 21 Dnr 0067/2015, ärende 22

Ursviks motionsområde rustas upp

Motionsområdet i Ursvik ska rustas upp och göras mer tillgängligt. Det behövs bland annat en ny motionsgård, bättre skyltning, belysning, fler elljusspår och ett spår speciellt utformat för längdskidåkning. Dessutom föreslås nya start- och målplatser vid Milot i Stora Ursvik.

Utvecklingen av motionsområdet i Ursvik är en del av friluftsplanen för Sundbyberg, som kommunfullmäktige antog 2013. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden får i uppdrag att för Sundbybergs stads del ta fram en utvecklingsplan för Ursviks motionsområde. Eftersom Ursviks motionsområde sträcker sig över kommungränsen till Solna kommer Solna att tillfrågas om man vill delta i framtagande av en gemensam utvecklingsplan.

Dnr 0596/2015, ärende 23

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Peter Schilling (S), som efterträder Jonas Nygren (S) som oppositionsråd, valdes till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Dnr 0125/2016, ärende 56-69

Medborgarförslag

Åtta medborgarförslag behandlades. Förslagen gällde bland annat utbyggnad av Duvboskolan, LOV i äldreomsorgen och parkeringsavgifter.

Ärende 27-34

Interpellationer besvarades

Fem interpellationer besvarades. De rörde drift av fritidsgårdens verksamhet i Rissne, debitering, villkor för utförare i äldreomsorgen, Kymlinge och ekonomiskt bistånd. Ärende 60-64

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 25 april 2016länk till annan webbplats

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 27 april 2016