Fullmäktigebeslut 1 februari

Riktlinjer för markanvisningar, medfinansiering vid nedgrävning av järnvägen och nya bostäder i Rissne var några av kommunfullmäktiges ärenden den 1 februari. Här kan du läsa ett urval av besluten. Du hittar samtliga beslut i stadens diarium.

Bostäder i Rissne ⎼ staden säljer mark

Cirka 250 lägenheter ska byggas längs Kavallerivägen och Rissneleden i Rissne. På sammanträdet beslutades att staden säljer de aktuella fastigheterna till Skanska och Stelleri Gul Fastighet 1 AB (som är en del av Veidekkekoncernen). En av fastigheterna ägs idag av Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, och staden kommer därför att köpa fastigheten för att sedan sälja den vidare till exploatören.

Ärende 15, dnr KS-750/2015
Ärende 13, dnr KS-0749/2015
Ärende 12, dnr KS-0696/2015

För att bostäder ska kunna byggas måste staden anta en ny detaljplan för området. Enligt detaljplanen som antogs på mötet ska det anläggas ett torg i hörnet Kavallerivägen-Rissneleden, med lokaler för kommersiell service. En ek som står på platsen kommer att bevaras och lekparken kommer att rustas upp. Torget markeras med ett högre hus med tegelfasader medan övriga byggnader utgörs av lägre så kallade lamellhus.

Ärende 18, dnr: KS-0039/2015

Riktlinjer för medfinansiering vid nedgrävning av järnvägen

När järnvägen genom centrala Sundbyberg grävs ner kommer det att frigöra mark som går att bebygga. Nya byggrätter och attraktivare lägen för de hus som idag ligger inom området medför också höjda fastighetsvärden. De nya riktlinjerna innebär att staden, när den tecknar avtal om exploatering och nya detaljplaner, också ska avtala om villkor för hur fastighetsägare och exploatörer kan bidra till finansieringen. På så sätt kan staden få ökade intäkter, som delvis täcker de kostnader som staden har tecknat medfinansieringsavtal om med Trafikverket.

Ärende 9, dnr KS-0703/2015

Riktlinjer för stadens markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under två år förhandla med kommunen om ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. På mötet beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer, som beskriver hur markanvisningarna ska gå till. Riktlinjerna behandlar till exempel tidsgränser, upplåtelseformer, prisvärderingar med mera.

Ärende 8, dnr KS-0622/2015

Medborgarförslag

Fullmäktige remitterade en rad inkomna medborgarförslag till respektive beslutande nämnd. Några av förslagen handlade om isbanor, trappor, återvinningsstationer och utegym/utomhusaktiviteter.

Ärende 222-240

Här hittar du samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från kommunfullmäktige 1 februari 2016.

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 2 februari 2016