Sundbybergs centrumanläggningar utvecklas

Bild över centrumen

Centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör i Sundbyberg ska säljas. För att områdena ska utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, har staden tagit fram fyra kvalitetsprogram och hållit en tävling. 18 tävlingsbidrag lämnades in och efter en utvärdering har beslut fattats om Ör. Även idékoncepten för Hallonbergen och Rissne har utvärderats. Nu återstår att kommunfullmäktige fattar beslut om vilken fastighetsaktör som får uppdraget att utveckla dessa centrumanläggningar.

KvalitetsprogrammenPDF talar om vilka krav staden ställer på köparen. Det kan till exempel handla om bolagets erfarenhet av att utveckla centrum, eller om vad som ska finnas på platsen.  

Förhandlingar med de fastighetsbolag som gått vidare har slutförts. Kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka aktörer som får förvärva  och utveckla centrumfastigheten i Ör. Nu återstår att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen av centrumfastigheterna i Hallonbergen och Rissne.

Samtliga idékoncept från de aktörer som gick vidare efter en första utvärdering ligger under Relaterat innehåll. När det gäller fastigheten Ekbacken avvaktar staden med försäljning då ytterligare utredningar ska genomföras.

Staden har anlitat NAI Svefa för att driva processen framåt och svara på frågor. All information som intressenterna behöver finns hos NAI Svefa.

Tidplan

 • 15 mars 2017 – Sista dag för intressenterna att lämna in sina tävlingsbidrag.
 • Hösten/vintern 2017 – Fullmäktige fattar beslut.

Detta har hänt

 • Den 1 juli 2016 beslutade fullmäktige att centrumfastigheter i Hallonbergen, Rissne, Ör och fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg skulle säljas. 
 • I september hölls dialogmötenPDF med invånare i Sundbyberg.
 • Under hösten arbetade staden fram ett kvalitetsprogram för varje fastighet.
 • Den 16 november hölls ett informationsmöte för intresserade fastighetsbolag.
 • Den 5 december beslutade kommunstyrelsen om kvalitetsprogrammen som ska ligga till grund för centrumutvecklingarna. 
 • Den 10 januari 2017 skickades tävlingsprospekten ut och sista inlämningsdag för idékoncept var 15 mars.
 • Den 15 maj fattade kommunstyrelsen beslut om vilka aktörer som går vidare och bjuds in till förhandlingar med staden.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 11 september att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Folkem/Rikshem avseende stadsutvecklingsprojektet Ör ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige beslutade 25 september att genomföra idékonceptet från Folkhem Produktion AB och Rikshem för att utveckla stadsdelen Ör. Folkhem och Rikshem blir också nya ägare till de befintliga byggnaderna och marken där det nya stadsdelscentrumet ska utvecklas. Byggnaderna och marken ägdes tidigare av staden. Du hittar idékonceptet från Folkhem och Rikshem under Relaterat innehåll.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 27 november att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Balder avseende stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen ska genomföras.
 • Vid kommunfullmäktige 27 november begärde en minoritet av ledamöterna återremiss av ärendet. Affären förutsätter därför att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen på kommande fullmäktigemöte (18 december 2017).
 • Kommunstyrelsen föreslog den 18 december att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Balder avseende stadsutvecklingsprojektet Rissne ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige tog den 18 december beslut om försäljning av centrumanläggningen i Rissne till fastighetsaktören Balder. Beslut om försäljningen av centrumanläggningen Hallonbergen till samma fastighetsaktör sköts upp.

Visa Centrum på en större karta
Senast uppdaterad 19 januari 2018