Visionsbild över Hallonbergen med många nya bostäder.

Hallonbergen och Ör

Hallonbergen och Ör växer. Efter programsamråd år 2011 har en medborgardialog pågått som ska utmynna i en fortsatt planering av bostadsbebyggelse och stadsförnyelse i Hallonbergen och Ör.

Förslag till utveckling av Hallonbergen och Ör

Invånarantalet i stadsdelarna kommer nära på fördubblas under de kommande 10-15 åren. I handlingsplanen för 2016 fokuseras arbetet på tre frågor.

Dialog

I Hallonbergen och Ör har dialog och delaktighet en stor plats i stadens arbete. Det sker på tre plan: genom att kommunicera det egna arbetet utåt, genom att ha utökade och tidiga dialoger i samtliga detaljplaner i stadsdelarna samt genom att samordna och stötta andra förvaltningar och bolag i att sprida information om vad som händer.

Prioriterade punkter:

  • Samtliga detaljplaneprocesser sker med utökade dialoger
  • Projektkontoret i Hallonbergen C blir ett nav för dialogarbetet

Stadsutveckling

Just nu pågår detaljplaner och projekt, och fler är på gång att starta. Det betyder att invånarantalet kommer att stiga från omkring 7000 till cirka
12000 inom 10-15 år.

I takt med att stadsdelarnas fastighetsägare och invånare blir fler är det viktigt att säkerställa gemensamma offentliga rum som är öppna och tillgängliga för alla. Arbetet ska ske i nära samarbete med de boende i stadsdelarna. De offentliga rummen ska formas på ett sätt som är jämställt, inkluderande och främjar möten mellan alla sundbybergare. Särskilt fokus kommer att läggas på Hallonbergsplan och kraftledningsgatan, som ingår i det av PARK LEK utpekade ”krysset”.

Prioriterade punkter:

  • Planeringen bedrivs enligt stadsutvecklingsstrategin
  • Stadsutvecklingsstrategin kompletteras med en utvecklingsplan för de offentliga rummen
  • Sundbybergs stad inleder diskussioner med Förvaltaren om markövertagande i Hallonbergen och Ör
  • Projektgruppen arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen för att utöka verksamheten i Hallonbergsskolan
  • Projektgruppen arbetar övergripande med ekologisk hållbarhet i stadsdelarna
Stadsutvecklingsstrategin.

Stadsutvecklingsstrategi för framtida markanvändning. Klicka på bilden för att förstora den.

Bild på krysset.

Krysset. Klicka på bilden för att förstora den.

Långsiktig social hållbarhet

En områdesgrupp som ska arbeta brett med den långsiktiga sociala hållbarheten har bildats. Syftet med gruppen är att skapa nätverk för en stark gemenskap och bedriva förebyggande arbete för att stärka den sociala hållbarheten.

Prioriterade punkter:

  • Ett långsiktigt arbete för den sociala hållbarheten ska bedrivas i samarbete med Förvaltaren och kultur- och fritidsförvaltningen samt andra berörda aktörer.
  • I detaljplanerna ska byggherrarna ta fram en handlingsplan för social hållbarhet, som visar hur de tar socialt ansvar.

Bakgrund

 År 2009 fick stadsbyggnads- och miljönämnden uppdraget av kommunfullmäktige att påbörja ett planarbete för stadsförnyelse i Ör och Hallonbergen. Staden arbetade fram ett programförslag och genomförde ett samråd under hösten 2011.

Eftersom väldigt många synpunkter kom in under programsamrådet startades projektet PARKLEK och PARKLEK PARLAMENT, som konstnären Kerstin Bergendal är upphovsman och ledare för. I projektet ingick att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för områdesutvecklingen, ha fortsatt närvaro i Hallonbergen centrum, säkra utökad dialog och delaktighet samt lyfta fram sociala, fysiska och kulturella dimensioner av planeringen på ett systematiskt sätt.

Den 9 december 2013 godkände stadsbyggnads- och miljönämnden programsamrådsredogörelsen från samrådet hösten 2011. PARK LEK avslutades i maj 2014, samtidigt som kommunstyrelsen beslutade att arbetet med utvecklingen av Hallonbergen och Ör skulle fortsätta. Information om PARK LEK PARLAMENT och projektet PARK LEK finns samlade på den externa webbplatsen www.parklek.comlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2017