Sundbyberg 2:4 - ändring av detaljplan för del av fastigheten

Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby,
diarienummer KS-0555/2016.

Planprocessen

Skedet som planprocessen befinner sig i.

Förslaget

Stadsledningskontoret fick 6 februari 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete på del av fastigheten Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby i Sundbyberg. Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör fastighetsbildning och justering av kommungräns. Idag är området planlagt som parkmark, men är delvis impediment mot Landsvägen och används även som markparkering.

Förslaget ger förbättringar av gatumiljön och skapar ett sammanhängande stråk med ytterligare gångyta. På Solna sida om kommungräns finns en antagen detaljplan för ett hotell och exploatören avser att anlägga hotellentré med uppförande av skärmtak, stödkonstruktion, gångytor samt markvärme och planteringar på den
markanvisade ytan i Sundbyberg.

Skede

Mellan 6 -29 september 2017 pågår samråd om förslaget, och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Bidra med dina synpunkter och välkommen på samråd!
Tisdagen 19 september 2017 mellan kl.17.00 - 18.30 ordnas ett samrådsmöte i Sundbybergs bibliotek i Signalfabriken, Esplanaden 10.

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Synpunkter på förslaget ska senast 29 september 2017 ha inkommit skriftligt till:

Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se,
ange diarienummer: KS-0555/2016 på skrivelsen.

Vy från Landsvägen

Illustration över vy från Landsvägen

Situationsplan för Grow hotel

Situationsplan för Grow hotel

Senast uppdaterad 11 september 2017