Stora Ursvik – Torget

Illustration torget

Torget ska upplevas som både generöst och intimt

Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, torget.
Diarienummer KS-0637/2015.

Skedet som planeringen befinner sig i

Skedet som planeringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bebyggelsekvarter innehållandes bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. För att åstadkomma gator med en tydlig stadskaraktär ställs krav på att byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer mot gata. Bostadsentréer ska där det är möjligt vara genomgående mellan gata och gård.

Skede

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.
Granskningsmöte hålls torsdag 8 mars kl. 17–19 samt
fredag 9 mars kl. 9:30–11:30 i projektlokalen Stora Ursvik, gamla Enköpingsvägen 168.
Där presenteras även underlag för samråd av detaljplan Vallen samt förutsättningarna för tvärbanan genom Ursviks västra delar
Välkommen!

Synpunkter ska senast 11 mars 2018 ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, Stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0637/2015 på skrivelsen.

Planförslaget visas under samrådstiden på följande platser:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar).

År 2015 färdigställde staden ett övergripande planprogram för Ursviks västra delar. Det övergripande målet är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med de övriga delarna i Stora Ursvik. Planprogrammet har också höga ambitioner när det gäller hållbara transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. I detta arbete är miljön för gående viktigast.
Detaljplanen var ute på samråd under perioden 28 september–26 oktober 2016. Synpunkterna och kommunens besvarande av dessa finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.
Denna detaljplan tillsammans med Skelettplan och Vallen har flertalet gemensamma frågor.

Illustration bebyggelselandskap

Ett varierat bebyggelselandskap

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Senast uppdaterad 5 februari 2018