Spiken 11, 12: ny- och påbyggnation av bostäder

Möjliggöra för nybyggnation av bostäder på fastigheternas innergårdar, Järnvägsgatan 54 - 56.
Diarienummer KS-0062/2015.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder på fastigheternas innergårdar. Under planarbetet ska utredas vilken byggnadsvolym som är lämplig med hänsyn till omgivande bebyggelse och Sundbybergs kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.

Skede

Mellan 6 juli och 31 augusti 2017 pågår granskning om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.
Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast 31 augusti 2017 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret,
172 92 Sundbyberg,

eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se,
Ange diarienummer KS-0062/2015 på skrivelsen.

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014 § 246, att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för nybyggnation av bostäder på fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12.

Situationsplan över Spiken 11 och 12.

Klicka för att se en större bild med förklarande text.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 5 oktober 2017