Returpark, Rissneleden

En returpark med återbruksverksamhet mot Rissneleden och återvinningsverksamhet mot Ulvsundaleden i fastigheterna Ställningsmakaren 2 och Sundbyberg 2:26.
Diarienummer KS-0049/2015.

Planskede

Skede

Detaljplanen för en returpark med återbruksverksamhet inom fastigheten Ställningsmakaren har överklagats till kommunen. Överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att pröva målet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen beslutar om detaljplanen får genomföras eller om den ska upphävas. När domstolen fattat ett beslut meddelas den både till kommunen och den som överklagat planen. Därefter kommer du kunna ta del av informationen på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. För mer information om överklagande, se boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslaget

  • På returparken ska material inte bara återvinnas utan även återanvändas. Vi hoppas att avfallsmängden ska minska och att miljövinster ska uppnås genom effektivare hushållning av material och produkter.
  • Vi planerar för en andrahandsbutik och ett returhus där material som lämnas in säljs för återbruk, samt ett café​.
  • De mer publika verksamheterna kommer att orienteras mot Rissneleden medan containerhantering och dylikt lokaliseras mot Ulvsundavägen.
Ritning över returparken.

Returparken uppmuntrar både till återvinning och återanvändning. På så sätt kan vi minska avfall och miljöpåverkan.

Illustration över den föreslagna returparken.
Senast uppdaterad 23 augusti 2017