Orgeln 7, bostäder Sturegatan

Bostäder mot Sturegatan i fastigheten Orgeln 7. Diarienummer KS-0326/2016.

Planskede

Skedet detaljplaneringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en påbyggnad av två bostads- och kontorsvåningar med fläktrum samt att säkerställa handels- och kontorsplanens nuvarande användning av fastigheten. Planområdet är cirka 2000 kvm stort och omfattar byggnaden som ligger mot Sturegatan. Detaljplanen ger flexibilitet att utöka antalet arbetsplatser och/eller bostäder i centralt läge.

Skede

Mellan 26 september och 17 oktober 2017 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.
Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast 17 oktober 2017 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0326/2016 på skrivelsen.

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 § 270 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 7 avseende kontor/handel och bostäder. Del av detaljplan för Orgeln 7, som avser huset mot Järnvägsgatan, antogs i maj 2016. Bostäderna mot Sturegatan som undantogs då, prövas nu på nytt.

Fastigheten Orgeln 7 sett från hörnet Sturegatan/Tallgatan

Sektion från Rosengatan med pågående ombyggnationen och med föreslagen påbyggnad mot Sturegatan. Klicka på bilden för att förstora den.

Centrala Sundbyberg. Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 28 september 2017