Lötsjön-Golfängarna - naturreservat

Förslag om naturreservat för att långsiktigt tillgodose behovet av områden för friluftsliv, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och främja biologisk mångfald.

Naturreservatet blir ett centralt, tätortsnära, park-, natur och friluftsområde som ska bevaras för alla de människor som bor eller vistas i närområdet. Det ska erbjuda möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser och social samvaro.

Förslaget för naturreservat är 27 ha stort, inklusive Lötsjön, och inrättas av 7 kap 4§ miljöbalken. Sundbybergs stad är markägare.

Förslag till beslutskarta

Karta över förslag på naturreservat kring Golfängarna.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Samråd

Mellan den 30 maj och den 31 augusti 2017 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Senast den 31 augusti 2017 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och tekniska nämnden, 172 92 Sundbyberg, eller till stn@sundbyberg.se. Ange diarienummer STN-0327/2017 på skrivelsen.

Välkommen på samrådsmöte

Kom och titta på förslaget och ställ dina frågor.

  • 31 maj kl. 17.00 - 20.00 i Hallonbergens bibliotek
  • 1 juni kl. 17.00 - 20.00 i Signalfabrikens bibliotek
Senast uppdaterad 30 maj 2017