Lådmakaren, Sundbyberg 2:26 - bostäder, skola, kontor

Grundskoleverksamhet i befintligt kontorshus vid Rissneleden, kontorsverksamhet samt nya bostäder. Diarienummer KS-0500/2014.

Planskedet

Skede

Detaljplanen för grundskoleverksamhet samt nya bostäder inom fastigheten Lådmakaren har överklagats till kommunen. Överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att pröva målet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen beslutar om detaljplanen får genomföras eller om den ska upphävas. När domstolen fattat ett beslut meddelas den både kommunen och den som överklagat planen. Därefter kommer du kunna ta del av informationen på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. För mer information om överklagande, se boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till skola och gymnasieskola samt centrumändamål i befintlig kontorsbyggnad på Lådmakaren 3. Grundskoleverksamhet tillåts där det finns möjlighet till skolgård mot Rissneleden och Ulvsundavägen. Kontor tillåts fortsättningsvis i den befintliga byggnaden.

Fem nya bostadshus med cirka 240 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter) föreslås på Lådmakaren 4 och mot Rissneleden där en del av stadens fastighet Sundbyberg 2:26 och naturmark tas i anspråk.

Byggnaderna har utformats för att skapa en intressant variation och med anpassade höjder för att ge gården, skolgården och skolbyggnaden förutsättningar för solljus och bullerskydd.

Rissneleden får en mer stadslik miljö med ombyggd gata med trädrader och fickparkeringar. Busshållplatser blir kvar i befintliga lägen.

Den mindre kontorsbyggnaden mot Ulvsundavägen rivs och ersätts med bostäder. De nya bostäderna mot Ulvsundavägen fungerar som en bullerskärm för skolgården innanför och skapar en lugn miljö för skolbarnen och för de boende i kvarteret.

Förslag på skolgård och utemiljöer visar på god gestaltning och aktivitetsytor som kan användas av barn i olika åldrar. Bostäderna får en mindre bostadsgård i väster samt en stor takterrass som kompenserar med utblick och sol med bulleravskärmning. 

 

Bakgrund

Den 19 januari 2015 fick stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 samt del av stadens fastighet Sundbyberg 2:26.

Planarbetet har sedan dess utrett förslaget och anpassat det så att de största natur- och upplevelsevärden bevaras, samtidigt som stadsmiljön i södra Rissne förstärks med en mer levande och stadslik miljö.

Vy från entréer mot Rissneleden

3D-illustration över planförslaget sett från Rissneleden

Vy från skolgården

Vy från Rissneleden

Senast uppdaterad 23 augusti 2017