Klockstapeln - bostäder

Detaljplan för bostäder och park på del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 på Ursviksvägen och Örsvängen. Diarienummer KS-0056/2015. 

Förslaget innebär

  • Områdena närmast Ursviksvägen och Örsvängen får bostadshus i fem till åtta våningar. På höjden placeras bebyggelse i fem-sex våningar och längre ner i topografin placeras de högre husen.
  • Naturmarken i nordöst planläggs inte utan sparas som mark som inte får bebyggas inom fastigheten Gullvivan 2.
  • Malins park, som idag delas av flera fastigheter, går över till kommunal ägo och drift.

Skede

Nästa skede är granskning. Detta är sista chansen att lämna
in synpunkter på förslaget. Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga stadens beslut att anta planen. All nödvändig information kommer att publiceras här inför granskningsskedet.

 

Klicka på bilden för större bild

Klicka på bilden för större bild

Norra hörnet, klicka på bilden för större bild

Bakgrund

Den 30 november 2009 beslutade kommunfullmäktige att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för bostadsförnyelse och stadsförnyelse inom stadsdelen Ör och del av Hallonbergen.

Den 9 december 2013 beslutade stadsbyggnads- och
miljönämnden att fortsätta planarbetet i tre områden varav planområdet för del av Gullvivan 2 och Sundbyberg 2:39 (Klockstapeln) är ett.

Den 24 februari–21 mars 2016 var förslaget ute på samråd.

Senast uppdaterad 28 juni 2017