Järnvägens nedgrävning

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan. Staden utreder hur markytan som frigörs kan utvecklas. Diarienummer KS-0060/2015.

Tidsaxel

Trafikverket har ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra att Mälarbanan byggs ut. Fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden berörs.

Planarbetet pågår och ett övergripande programförslag har tagits fram, vilket får ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete.

Den 4 april–1 maj 2016 ställdes förslaget till planprogram ut och skriftliga synpunkter lämnades in.

Nu pågår arbetet med att sammanställa alla synpunkter och fortsätta utveckla planprogrammet. Kommunstyrelsen väntas ta beslut om planprogrammet under 2017, därefter inleds arbetet med detaljplaner.

Karta med fastigheten Sundbyberg 2:11 markerad i rött. Klicka för förstoring.

Karta med fastigheten Sundbyberg 2:11 markerad i rött. Klicka för förstoring.

Bakgrund

Den 25 mars 2013 godkände Sundbybergs fullmäktige ett
medfinansieringsavtal med Trafikverket, för att lägga järnvägen genom centrala Sundbyberg i en tunnel.

Sundbybergs stadshus infrastruktur AB ansvarar för samordningen och
projektledningen av arbetet, som har projektnamnet Nya stadskärnan.

Den 26 maj 2014 fick stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i
uppdrag av fullmäktige att starta arbetet med detaljplanen för det nuvarande järnvägsområdet genom centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden som kan beröras.

Senast uppdaterad 23 maj 2017
Planområdets ungefärliga utbredning är inringat.

Planområdets ungefärliga utbredning är inringat.