Järnvägens nedgrävning

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan. Staden utreder hur markytan som frigörs kan utvecklas. Diarienummer KS-0060/2015.

Tidsaxel

Trafikverket har ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra att Mälarbanan byggs ut. Fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden berörs.

Planarbetet pågår och ett övergripande programförslag har tagits fram, vilket får ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete.

Den 4 april–1 maj 2016 ställdes förslaget till planprogram ut och skriftliga synpunkter lämnades in.

Nu pågår arbetet med att sammanställa alla synpunkter och fortsätta utveckla planprogrammet. Kommunstyrelsen väntas ta beslut om planprogrammet i början av 2018, därefter inleds arbetet med detaljplaner.

Tunnelsträckning

Klicka på bilden för att göra den större

Bakgrund

Den 25 mars 2013 godkände Sundbybergs fullmäktige ett
medfinansieringsavtal med Trafikverket, för att lägga järnvägen genom centrala Sundbyberg i en tunnel.

Sundbybergs stadshus AB ansvarar för samordningen och
projektledningen av arbetet, som har projektnamnet Nya stadskärnan.

Den 26 maj 2014 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i
uppdrag av fullmäktige att starta arbetet med detaljplanen för det nuvarande järnvägsområdet genom centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden som kan beröras.

Senast uppdaterad 14 februari 2018
Planområdets ungefärliga utbredning är inringat.

Planområdets ungefärliga utbredning är inringat.