Hjortronet 2, Ursviksvägen i Lilla Ursvik – rivning och nybyggnation

Befintligt bostadshus ersätts av fyra radhus.
Diarienummer KS-0479/2016

Förslaget

  • Den befintliga byggnaden ersätts av fyra radhuslägenheter
  • Tomten som idag är hårdgjord blir grönare
  • Fyra parkeringsplatser tillskapas närmast Ursviksvägen

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 7 november 2016, att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, i Lilla Ursvik.

Förslag till situationsplan från fastighetsägaren.

Fasadförslag från fastighetsägaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 16 januari 2018