Fröfjärden, Gesällvägen 33–35, Hallonbergen

Inbyggnad av lastkaj till befintlig industrifastighet i kvarteret.
Diarienummer KS-0442/2016

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för att kunna bygga till ett väderskydd av befintlig lastkaj som idag är öppen. Den kompletterande byggnadsvolymen behandlas i liknande material och med samma höjd som befintlig laboratoriebyggnad. Befintlig verksamhet och den som tillkommer när lastkajen byggs in, ska ta hänsyn till områdets karaktär och omgivningspåverkan när området får fler bostäder.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet som planeras att genomföras under våren 2018, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Ett positivt planbesked i kommunstyrelsen 7 november 2016 § 302 gav stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete på fastigheten Fröfjärden 3.

Orienteringskarta. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 16 januari 2018