Freden större 14 vid Rissneleden

Utökad byggrätt och justering av förskolegård. Diarienummer KS-0452/2016

Förslaget

Detaljplanen handläggs med begränsat planförfarande, vilket innebär att endast ett kommunikationssteg hålls i form av samråd. Om samtliga sakägare godkänner planförslaget i samrådsskedet går detaljplanen direkt till antagande.

Syftet med ändringen av detaljplan är att:

  • Utöka byggrätten inom planområdet till största bruttoarea i kvadratmeter ovan överbyggd gård, exklusive inglasade balkonger.
  • Justera förskolegårdens utbredning och höjd för att öka gårdsytan och möjliggöra anslutning mot bostadsgård.
  • Ändra våningshöjden på föreslagna hus för att uppnå ett visuellt uttryck av att husen klättrar i höjd uppför berget.

Skede

Mellan 1 november och 24 november 2017 pågår samråd av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Synpunkter ska senast 24 november 2017 ha inkommit skriftligt till:

Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Ange diarienummer KS-0452/2016 på skrivelsen.

Alla synpunkter välkomnas för att förbättra detaljplaneförslaget.

Den som inte lämnar någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Bakgrund

Den 7 november 2016 § 303 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för en ändring av detaljplan C419, som antogs den 15 juni 2015 av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 2 november 2017