Freden större 14 - utökad byggrätt

Utökad byggrätt och justering av förskolegård. Diarienummer KS-0452/2016

Förslaget

Detaljplanen handläggs med begränsat planförfarande, vilket innebär att endast ett kommunikationssteg hålls i form av samråd. Om samtliga sakägare godkänner planförslaget i samrådsskedet går detaljplanen direkt till antagande.

Syftet med ändringen av detaljplan är att:

  • Utöka byggrätten inom planområdet till största bruttoarea i kvadratmeter ovan överbyggd gård, exklusive inglasade balkonger.
  • Justera förskolegårdens utbredning och höjd för att öka gårdsytan och möjliggöra anslutning mot bostadsgård.
  • Ändra våningshöjden på föreslagna hus för att uppnå ett visuellt uttryck av att husen klättrar i höjd uppför berget.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under vintern 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

 

Bakgrund

Den 7 november 2016 § 303 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för en ändring av detaljplan C419, som antogs den 15 juni 2015 av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 8 januari 2018