Freden större 14 - ny infart

Utformning av infart till kommande bebyggelse vid Freden större, Östra Madenvägen i Hallonbergen.
Diarienummer KS-0375/2016

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att ta i anspråk naturmark för att utforma en infart till kommande bebyggelse och att den befintliga gång- och cykelvägen måste omläggas i närliggande naturområde. Infarten möjliggör att ett nytt garage kan brukas. Antalet körfiler till infart begränsas till en fil i vardera riktning. Det ger även mer yta för vistelse och bättre flöde för gående till kvartersgatan som är tänkt som gågata. Behandlingen av kvartersmarkens vistelseyta ska belysa trygghetsfrågor.

Skede

Mellan 6 juli – 31 augusti 2017 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Bidra med dina synpunkter och välkommen på samråd!

Torsdag 24 augusti mellan klockan 16.00–18.00 ordnas ett samrådsmöte i Ursvikskolan, Ursviksvägen 99B. Välkommen!

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden::

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Synpunkter ska senast 31 augusti 2017 ha inkommit skriftligt till: Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer KS-0375/2016 på skrivelsen.

Bakgrund

Stadsledningskontoret fick i uppdrag 10 oktober 2016 § 271 av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Freden större 11 och del av Sundbyberg 2:30. Fastigheten Freden större 11 har utgått ur detta arbete och är del av en annan detaljplaneändring.

Illustrationen visar nya infarten.

Illustration. Klicka på bilden för att förstora den.

Orienteringskarta över området. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 18 juli 2017