Upphävande av fastighetsplan för fastigheten Domherren 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg

Upphävandet gäller tomtplan för Domherren 21 med befintlig byggnad mot Tulegatan. Tomtindelningen upphävs för att möjliggöra att Domherren 26 övergår till Domherren 21. Diarienummer: KS-0553/2016.

Tidslinje som visar att processen är i samrådsskedet.

Skede

Mellan 19 juni 2017-10 juli 2017 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Samråd med berörda fastighetsägare sker i begränsad omfattning, ej som öppet samrådsmöte.

Synpunkter ska senast 10 juli 2017 ha inkommit skriftligt till:

Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Ange diarienummer KS-0553/2016 på skrivelsen.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Jenny Beijar.

Den som inte senast under denna enda samrådstid lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att upphäva fastighetsplanen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2017 om positivt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Domherren 21 samt Domherren 26, Tulegatan i centrala Sundbyberg.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten att upphäva 1942 års fastighetsplan för att möjliggöra fastighetsreglering. Ändringen gäller ett upphävande av tomtindelningsbestämmelse på Domherren 21. Tomtindelningen från 1928 har varken hävts vid stadsplanens tillkommande 1942 eller vid ändring av plan 1970 och inte heller berörts eller hävts vid bildandet av en ny plan för fastighet Domherren 26. Föreslagen ändring innebär att fastigheten Domherren 26 i sin helhet överförs till den intilliggande fastigheten Domherren 21. Båda fastigheterna har bostadsändamål och är lika i sin karaktär och betydelse i området.

Eftersom övergångsbestämmelserna till den nya Plan- och bygglagen gör att fastighetsplaner enligt 17 kap. 11 § ÄPBL i fortsättningen ska gälla som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 § PBL, måste en planprocess följas för att upphäva fastighetsplanen. Planförfarandet är förenklat och samrådskretsen bedöms kunna vara begränsad.

Karta över tomten ska upphävas.

Tomtkartan som ska upphävas.

Gällande detaljplan för Domherren 26.

Gällande detaljplan för Domherren 26.

Utsnitt från gällande detaljplan för Domherren 21.

Utsnitt från gällande detaljplan för Domherren 21.

Senast uppdaterad 19 juni 2017
Det berörda området markerat.