Nationella miljömål

Vi vill lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. De 16 miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, leder vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs.

En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Strategier

Sveriges regering har formulerat tre åtgärdsstrategier där synergieffekter uppstår genom att en åtgärd träffar flera miljökvalitetsmål. Arbetet med miljökvalitetsmålen blir därmed mer kostnadseffektivt. 

  • En strategi för effektivare energianvändning och transporter — främst för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna.
  • En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp.
  • En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.
Senast uppdaterad 14 november 2017