Bild på Örs förskola

Blåklockans förskola

Blåklockans förskola är en nybyggd förskola i Ör som öppnade den 1 oktober 2014. Blåklockans verksamhet består nu av den verksamhet som tidigare hette Örs förskola. Hela Örs förskola har alltså flyttat in i den nya lokalen och bytt namn. Lokalen möjliggöra samtidigt en utökning med tre nya avdelningar.

Avdelningar

Blåklockans förskola består av fem avdelningar. Avdelningarna Lingonet och Hallonet för barn 1-3 år. Vinbäret och Krusbäret för barn 3-4 år, Blåbäret för våra 5-åringar. De avdelningar som den nya lokalen möjliggör kommer att successivt att nyttjas och namnges. 

Vi är sammanlagt femton pedagoger på förskolan, fler av oss med annan kulturell bakgrund.

Pedagogik

Samspelet mellan pedagogerna och barnet är viktigt på Blåklockans förskola. Pedagogerna arbetar hela tiden med att lära känna barnets förmågor, intressen och styrkor.

Vi strävar efter att barnen själva ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed kunna påverka sin vardag. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi, utmana och uppmuntra till socialt samspel. 

Med leken som utgångspunkt arbetar vi med att utveckla barnets fantasi, utmana varje barn utifrån dess förmåga och uppmuntra till socialt samspel. Vi har åldersindelad verksamhet för att kunna anpassa verksamheten mer samt att ha färre barn på avdelningen för de allra yngsta barnen. I mindre grupper får barnen arbeta med bland annat temaprojekt, rörelse, musik och drama. 

Ditt barn kommer i kontakt med matematiska begrepp under alla dagens olika rutiner såsom vid samlingar, matsituationen, på- och avklädningen. Det ingår även vid spel, sång och lek. Aktiviteter där språket aktivt ingår är högläsning, rim och ramsor, flanosagor, sagobackar, sagopåsar, lekar, bilder och språklådor. Genustänkandet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor utan begränsningar. Målet är inte likhet utan fler valmöjligheter.
Portfoliopärmar finns för varje barn där fotografier, texter och bilder sparas.

Samverkan mellan förskolepersonalen och familjen är en förutsättning för ett framgångsrikt uppfostringsarbete. Ett av förskolans uppdrag är att stötta och stärka föräldraskapet och vid behov kunna hjälpa familjen att använda sig av externa stödtjänster.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Visning av förskolan

Boka tid för besök. Kontakta Bitr. Förskolechef Marie Anestedt på telefonnummer 08-706 81 35

Senast uppdaterad 20 november 2017