Bild på Örs förskola

Blåklockan

Förskolan Blåklockan är en nybyggd förskola i Ör som öppnade den 1 oktober 2014. Verksamheten består nu av den verksamhet som tidigare hette Örs förskola. Hela Örs förskola har alltså flyttat in i den nya lokalen och bytt namn. Lokalen möjliggör samtidigt en utökning med tre nya avdelningar.

Avdelningar

Blåklockan består av fem avdelningar. Avdelningarna Lingonet och Hallonet för barn 1-3 år. Vinbäret och Krusbäret för barn 3-4 år, Blåbäret för våra 5-åringar. De avdelningar som den nya lokalen möjliggör kommer successivt att nyttjas och namnges. 

Vi är sammanlagt femton pedagoger på förskolan, fler av oss med annan kulturell bakgrund.

Pedagogik

Samspelet mellan pedagogerna och barnet är viktigt på förskolan. Pedagogerna arbetar hela tiden med att lära känna barnets förmågor, intressen och styrkor.

Vi strävar efter att barnen själva ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed kunna påverka sin vardag. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi, utmana och uppmuntra till socialt samspel. 

Med leken som utgångspunkt arbetar vi med att utveckla barnets fantasi, utmana varje barn utifrån dess förmåga och uppmuntra till socialt samspel. Vi har åldersindelad verksamhet för att kunna anpassa verksamheten mer samt att ha färre barn på avdelningen för de allra yngsta barnen. I mindre grupper får barnen arbeta med bland annat temaprojekt, rörelse, musik och drama. 

Ditt barn kommer i kontakt med matematiska begrepp under dagens alla olika rutiner såsom vid samlingar, matsituationen och på- och avklädningen. Det ingår även vid spel, sång och lek. Aktiviteter där språket aktivt ingår är högläsning, rim och ramsor, flanosagor, sagobackar, sagopåsar, lekar, bilder och språklådor. Genustänkandet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor utan begränsningar. Målet är inte likhet utan fler valmöjligheter.
Portfoliopärmar finns för varje barn där fotografier, texter och bilder sparas.

Ett gott samarbete mellan förskola och hem är viktigt för att skapa trygghet och goda förutsättningar för utveckling och lärande.
Ett av förskolans uppdrag är att stötta och stärka föräldraskapet och vid behov kunna hjälpa familjen att använda sig av externa stödtjänster.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt utvecklingsarbete kring:
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Normer och värden
Stärker och stimulerar utvecklingen kring barns förståelse för demokratiska värderingar.
Pedagogiska lärmiljöer
Goda lärmiljöer bidrar samt stödjer och stimulerar barns fortsatta utveckling och lärande.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Visning av förskolan

Boka tid för besök. Kontakta Bitr. Förskolechef Marie Anestedt på telefonnummer 08-706 81 35

Senast uppdaterad 30 januari 2018