Diarienummer STN-1373/2017
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018
Startdatum 2017-12-19
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument