Diarienummer STN-0739/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Anta mål för andel resor med cykel
Startdatum 2017-06-21
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-05
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument